Råvannet i Gjersjøen hentes på 6 eller 36 meters dyp. Det pumpes 152 meter, fra pumpestasjonen til vannbehandlingsanlegget på Stangåsen.

Rensing

Etter at vannet er pumpet opp fra Gjersjøen, tilsettes aluminiumsulfat. Dette gjør at partikler henger seg fast i hverandre og danner såkalte fnokker. De største fnokkene fjernes i sedimenterings- eller flotasjonsbassengene. Vannbehandlingsanlegget har fire parallelle sandfiltre. De minste fnokkene holdes tilbake i sandfiltrene. Fnokkene fjernes regelmessig i form av slam, som leveres til Nordre Follo Renseanlegg.

UV-bestråling

Det ble i september 2013 etablert to UV-aggregater. UV-bestrålingen sikrer at spesielle bakterier, virus og parasitter drepes. Blant annet vil bestrålingen sørge for at eventuelle Giardia-parasitter drepes.

pH-verdi

Tilsetting av aluminiumsulfat i renseprosessen gjør at vannets surhetsgrad (pH) synker fra ca. 7 til ca. 6,2. Etter at vannet har passert sandfiltrene, tilsettes lut. Dette øker pH-verdien til ca. 8, som er innenfor det området drikkevannsforskriften anbefaler. Denne pH-verdien er også optimal med hensyn til å forebygge korrosjon på ledningsnettet.

Klor

Samtidig som vannet tilsettes lut, doseres det også klor i form av natriumhypokloritt. Klor gir en ekstra beskyttelse mot eventuelle mikroorganismer i kommunalt og privat ledningsnett.    

Stabil kvalitet

Vannkvaliteten som leveres er meget stabil og ligger innenfor kravene som er gitt i drikkevannsforskriften.

De viktigste parametrene er:

  • Hardhet = 2,9 ˚dH, det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner.
  • Koliforme bakterier. Krav i drikkevannsforskriften=0
  • Fargetall < 5. Krav i drikkevannsforskriften=mindre enn 20
  • Turbiditet < 0,2. Krav i drikkevannsforskriften=mindre enn 4,0
  • pH = ca. 8,0. Krav i drikkevannsforskriften=6,5-9,5
  • Temperatur = 3-8 ˚C

Rutiner for å teste vannet 

Kommunen tar løpende prøver av drikkevannet og følger retningslinjene i drikkevannsforskriften, mattilsynets veiledning og Norskvanns veileder for prøvetaking. Vi tar prøver i ledningsnettet 26 steder i kommunen, inkludert vannverket og høydebassenget på Hellerasten. Prøvestedene er plassert på sentrale steder for å gi et godt bilde av vannkvaliteten i ulike deler av nettet, forsyning fra basseng og hos sårbare abonnenter som skoler og barnehager.

Vi tar prøver på vannverket hver uke og på Høydebassenget på Hellerasten annen hver uke. Prøvepunktene på ledningsnettet er organisert i fire områder og vi tar prøver i ett område hver uke. Prøvene blir sendt til laboratoriet Eurofins, som analyserer råvann og rent vann. Vannverket tar også interne prøver av E. coli hver dag og eventuelle ekstra prøver basert på løpende risikovurdering.

Se analyserapport fra Eurofins september 2019    

Tiltak hvis vannet blir lenge borte

Hvis drikkevannet er borte over lenger tid på grunn av forurensning eller svikt i vannsystemet, setter vi i gang tiltak i henhold til kommunens beredskapsplan, f.eks. å sørge for vannforsyning fra Oslo og Ski og varsle abonnentene om spesielle forhold.

Se informasjon om telefonvarsling.

Arbeid på ledningsnettet

Vannlekkasjer, reparasjoner og spyling av ledningsnettet kan gi farget vann og luft i rørene. Denne type arbeid varsles på forhånd med instruksjoner om hva du skal gjøre før og etterpå. I enkelte tilfeller blir ledningene desinfisert med klor. Dette får du eventuelt beskjed om.

Koke vannet?

Kommunen varsler hvis vannverket eller myndighetene frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Bruker du  mikrobølgeovn må du forsikre deg om at vannet fosskoker. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Se mer informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Temperatur, smak og farge

Når du tapper vann om morgenen, kan vannet ha høyere temperatur. Noen ganger kan det også smake vondt fordi det har stått stille i boligens ledningsnett om natten. Tapp derfor vann til det blir passe kaldt. Hvis vannet har hvit/grå farge, skyldes dette som regel små luftbobler. Dette er ufarlig og fargen på vannet forsvinner hvis det står en stund etter tapping.

Klage på drikkevannet

Oppegård kommune har eget vannverk. Vannet som kommer herfra smaker godt og har god kvalitet. Kommunen tar vannprøver hver dag for å sikre kvaliteten.

Hvis det oppstår problemer med vannet, blir du varslet via sms.

Ønsker du å klage på drikkevannet, kan du kontakte oss på tlf. 66 81 90 90 eller send e-post til Oppegård kommune.