Målet med detaljreguleringen er å bedre trafikksikkerheten på strekningen ved å legge til rette for gang- og sykkelvei, utbedre kryss og etablere bussholdeplasser. Planen omfatter også innfartsparkering ved Oppegård stasjon.

Kommunen legger detaljreguleringen ut til offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 12-9. 

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket, må du gjøre det innen 18. august. Merk klagen med saksnummer 15/5511. Alle berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post.  

Se dokumentene

Klagefrist: 18. august 2017

Følg prosjektet på Statens vegvesens nettsider