Formålet

Målet med reguleringen er å utvikle planområdet til boliger i tråd med områdereguleringsplan for Kolbotn sentrum. Planen legger til rette for 101 leiligheter i terrassert blokkbebyggelse og seks rekkehus syd i planområdet. Kantorbekken skal åpnes og det skal opparbeides en offentlig turvei langs bekken. Kantorveien skal utbedres og opparbeides med fortau på begge sider.

Her er dokumentene

 1. Varslingsbrev til offentlig ettersyn 
 2. Saksfremlegg – første gangs behandling av planforslaget  
 3. Reguleringskart  
 4. Reguleringsbestemmelser  
 5. Planbeskrivelse  
 6. Landskapsplan  
 7. Illustrasjonsunderlag  
 8. Rapport «Kantorbekken boligpark» av Dronninga Landskap  
 9. Rapport «Plan for Kantorbekken»  
 10. Mottatte merknader til oppstartsvarsel  
 11. Forslagsstillers kommentarer til innkomne merknader  
 12. Risiko og sårbarhetsanalyse  
 13. Trafikknotat  

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Kristine Klavina på tlf. 66 81 91 21 eller e-post: Kristine Klavina.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via våre nettsider under Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Merk høringssvaret med saksnummer 18/4016.

Fristen for innspill er 18. januar 2019.