Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for et nytt lokalsenter med butikker, leiligheter, utvidelse av eksisterende sykehjem, samt torg og bedre infrastruktur for gang og sykkel. 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Frist for å klage var 9. juni 2016

Vedtak  
Plankart  
Planbeskrivelse  
Reguleringsbestemmelser  
Risiko- og sårbarhetsanalyse   
Vedlegg 4 Illustrasjonsplan