Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for nye boliger i blokkbebyggelse, legge om  krysset Fjellveien/Ormerudveien, oppgradere Ormerudveien og opparbeide ny gang- og sykkelvei og fortau langs Ormerudveien innenfor planområdet.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Fristen var 24. desember 2015.

Planbeskrivelse  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser  
Vedtak – samlet saksfremstilling