Detaljreguleringen legger til rette for å utvikle et nytt boligområde med nærhet til offentlig kommunikasjon, lokalsenter og store rekreasjonsområder. Det er planlagt ca. 157 rekkehus og 64 leiligheter på området. Planen legger også til rette for ny barnehage, store uteområder, ny rundkjøring i Tverrveien og et gjennomgående gang- og sykkelveinett.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Fristen var 23. desember 2016

Dokumenter i saken:

Samlet saksfremstilling  
Planbeskrivelse   
Plankart  
Reguleringsbestemmelser