Oppegård kommune inngikk 26. juni byvekstavtale med staten, Akershus fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum og Skedsmo. I avtalen har kommunen og ordfører Thomas Sjøvold fått bevilget penger fra staten, som dermed er med på å betale for bygging av Oppegård jernbanebro.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass denne avtalen. Vi har lenge jobbet for å få til en løsning med broa. Den er ikke god nok i dag, den oppleves som trafikkfarlig og den er for liten for dagens trafikk. Jeg forstår godt at innbyggerne i området er frustrerte og ønsker en trafikksikker løsning. Det er derfor veldig gledelig å kunne komme med denne nyheten i dag, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Bro er nødvendig for utvikling

Oppegård syd er et viktig lokalsentrum langs Østfoldbanen. Kommunen ønsker å bygge rundt kollektivknutepunkter, som jernbanestasjoner, slik det er krav om i regionale og statlige planer.

Manglende finansiering til ny jernbanebro har imidlertid hindret utvikling og utbygging i området. Med dette bidraget fra staten, kan kommunen nå starte arbeidet med regulering og planlegging.

- Broa har vært et hinder for utvikling av området, som både kommunen og innbyggerne ønsker at skal skje. Det statlige bidraget, sammen med bidraget som utbyggerne i området vil betale inn til kommunen, vil være nok til å finansiere broa, sier Sjøvold.

Det er anslått at broa vil koste 49,7 millioner kroner og kommunen forventer at staten vil dekke rundt 50 prosent av dette.

I tillegg til pengene fra staten vil kommunen kreve bidrag fra de som ønsker å bygge ut i området. Krav om økonomiske bidrag til infrastruktur før utbygger får lov til å gå i gang med bygging, er vanlig praksis i utbyggingsavtaler. 

Vekst i kollektiv, sykkel og gange 

Byvekstavtalen er et verktøy som skal bidra til å oppfylle nullvekstmålet, som innebærer at veksten i persontrafikken i byene må tas med kollektiv, sykkel og gange.

Gjennom avtalen bidrar staten med penger til investering i mer miljøvennlig transporttilbud i byområdene. Kommunene forplikter seg til å følge opp den regionale planen for areal og transport. Denne planen innebærer blant annet at kommunene bygger tettest ved kollektivknutepunkter, som jernbanestasjoner.

Fornebubanen i Bærum er det største prosjektet som får midler gjennom byvekstavtalen.  

Det er flere prosjekter som berører innbyggerne i Follo-området:

  • Oppgradering av Ås stasjon til universelt utformet nivå.
  • Gang- og sykkelvei langs fv. 152 Vevelstad-Smedsrudveien (Ski) og fv. 152 Stenfelt- Greverud (Oppegård).
  • Finansiering av gang- og sykkelvei langs jernbanen Ås-Holstad.
  • Tiltak langs E18 Mosseveien. Både ny gang- og sykkelvei fra Herregårdskrysset til parkeringsplassen ved Hvervenbukta, og strakstiltak på strekningen Ulvøybroa-Ormsundveien.

Videre framdrift

Kommunen går nå straks i gang med arbeidet for å få satt opp broa.

- Vi starter opp igjen planarbeidet nå. Vi tar sikte på å legge fram et forslag til planprogram og en avgrensning av planområdet på første formannskapsmøte etter sommeren. Deretter varsler vi formelt oppstart av reguleringsarbeidet, sier Sjøvold.

Planen må så ut på høring og gjennom ny politisk behandling. Når planen er vedtatt må kommunen inngå utbyggingsavtaler for området for å skaffe økonomiske bidrag fra utbyggerne.

Selve byggingen må skje når jernbanen har sommerstans. Dersom alt går etter planen, tar man sikte på bygging sommeren 2021.   

Politisk behandling

Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene. Avtalen skal etter dette behandles i regjeringen, og først etter regjeringsbehandlingen vil det foreligge en endelig avtale.

Les mer på samferdselsdepartementet nettside