- Årets budsjett preges av de store investeringene vi skal i gang med, forteller ordføreren.

Alle investeringer må lånefinansieres, men han er ikke så redd for det. Med den befolkningsveksten vi venter, får vi økte skatteinntekter og ordføreren er trygg på at investeringene er fornuftige og viktige med tanke på framtiden.

IKT og skole er budsjettvinnerne

- Hva betyr årets budsjett for innbyggerne?
- Vi satser mye på IKT og styrking av skolen i årets budsjett. Når det gjelder IKT er det først og fremst utdanning og velferdsteknologi jeg tenker på, sier ordfører.

- De fleste vil bo hjemme så lenge som mulig og velferdsteknologi gir den enkeltes mulighet til å klare seg selv og mestre egen livssituasjon lenger. Dette gir økt trygghet for brukere og pårørende og er samtidig en god og lønnsom investering for kommunen.

Skolen får ta de i IKT-satsningen. - Vi er opptatt av at elevene skal ha digitale ferdigheter og fortsetter med å skifte ut IKT-utstyret til elevene. For virkelig å understreke hvor viktig dette området er, vedtok politikerne å øke rådmannens forslag til budsjett med ni millioner kroner. Det betyr at vi går bort fra løpende investeringer til mer planmessige og langsiktige investeringer. Vi tar større skritt om gangen, sier ordføreren.

- Dialog med innbyggerne er også viktig. Flere og større krav til digitale tjenester vil øke kommunens bruk av IKT betraktelig. Dette krever også store investeringer.

1,3 milliarder i investeringer

- Vi har aldri satset så mye på skole noen gang, sier Sjøvold. De største investeringer går til nye skoler og oppgraderinger. I følge undersøkelser er det en sammenheng mellom nye skoler og skoleresultater, så får tiden vise om det er sant.

- I følge statsbudsjett blir det mer penger til skole, forteller Sjøvold. Vi holder på å finregne på hvor mange millioner Oppegård får ekstra, men disse overføringene skal vi bruke på 1.-4. trinn. Erfaringsmessig er det best å gi mest til de laveste trinnene.

De andre store investeringene er pleie- og omsorg og idrett. Når nye bygg står klare nærmere 2020, vil våre innbyggere møte en moderne og oppgradert bygningsmasse.

Viktige satsingsområder og nye tiltak

- I hver budsjettbehandling kommer partiene med en rekke forslag kommunestyret skal stemme over.

Noen av forslagene som ble vedtatt er:

  • Kommunen innfører ikke betaling for EL-biler på kommunale parkeringsplasser.
  • Rådmannen ser på hvordan kommunen kan gi bedre service til innbyggerne, spesielt innenfor bygg, plan og tek¬niske tjenester.
  • Rådmannen vurderer muligheten for å etablere et Newton-rom på en skole for å øke interessen for realfagene.
  • Kommunen fortsetter å satse på velferdsteknologi i eldreomsorgen, basert på en strategi.
  • Kommunen fortsetter å arbeide for flere heltidsstillinger innenfor pleie og omsorgssektoren.

Flere barnefamilier

- Ordføreren ønsker seg flere barnefamilier til kommunen. – Vi trenger yngre mennesker. Det er de som skal leve her i framtiden. De nye planene for Kolbotn sentrum og Skogsåsen legger opp til variert boligbygging. Her vil det bli både rekkehus, leiligheter og nye barnehager. Ordføreren håper det bidrar til at flere yngre mennesker bosetter seg i kommunen.

Grønn profil

- Jeg er også opptatt av at Oppegård skal ha en grønn profil. Vi er en av de få sykkelkommunene i Akershus og satser mye på sykkelveier som innbyggerne kan bruke året rundt. Vi gjør også i stand snarveier og stikkveier, så det skal bli enklere og kanskje raskere å komme seg frem til fots.

- Jeg oppfordrer alle til å nyte førjulstiden, reflektere litt og ikke bare jage rundt for å rekke alt. Bruk tiden fram til julaften og romjulen til å ta vare på deg selv og ikke minst dine nærmeste. Ta gjerne kontakt med en venn du ikke har sett på lenge, en nabo du sjelden snakker med eller en som trenger litt ekstra omtanke. Jeg benytter også anledningen til å takke frivilligheten i Oppegård. Her er det mange entusiaster som står på for å bidra til aktiviteter og fellesskap, noe som er viktig for et godt lokalsamfunn, sier ordfører Thomas Sjøvold.

- Helt til slutt vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!


Tekst og foto: Jan Walbeck