Høy svarprosent

Vi fikk inn mange svar på årets foreldreundersøkelse. Så mange som 88,98 % svarte på undersøkelsen og det er en fremgang på nesten 2 % fra forrige undersøkelse! Svarene gir nyttig informasjon til hver enkelt barnehage, administrasjonen i kommunen og politisk ledelse om hvilke områder foreldrene opplever at barnehagene er gode på, og hvilke områder barnehagene bør utvikle seg videre på.

Fornøyde brukere

Spørreskjemaet i undersøkelsen har en skala fra 1 (helt uenig/svært misfornøyd) til 5 (helt enig/svært fornøyd). På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage» scorer kommunen 4,5. Det er over ønsket nivå som er 4,3 i vår kommune.

Resultatene viser generelt høy score.

Foreldre/foresatte i Oppegård er svært fornøyd med «Barnets trivsel» og «Barnets utvikling». Barn og foreldre opplever også meget god «Relasjon mellom barn og voksen» og er godt fornøyde med «Henting og levering» i barnehagen. Vi ser imidlertid at foreldre/foresatte ikke er så godt fornøyde med «bemanningstettheten – antallet barn per voksen».

Foreldre/foresatte svarer også veldig positivt på «Tilvenning og skolestart». Dette er meget gledelig, da vi de siste årene har hatt fokus på å forbedre tilvenningen og testet ut et nytt tilbud til nye foreldre/foresatte og barn som ser ut til å ha fungert.

På områdene «Informasjon» og «Medvirkning» vil det være naturlig å arbeide videre med tiltak som kan bedre/utvikle barnehagetilbudet.

I foreldreundersøkelsen er det lavest score på området «Ute- og innemiljø». Når vi ser på detaljspørsmålene under dette området, er det foreldre/foresattes tilfredshet med «barnehagens mattilbud» som trekker scoren ned. Det er imidlertid gledelig at foreldre/foresatte er meget fornøyde med hvordan barnehagens personale ivaretar barnas sikkerhet.

Resultatområde 2018
Ute- og innemiljø 4,1
Relasjon mellom barn og voksen 4,5
Barnets trivsel 4,7
Informasjon 4,2
Barnets utvikling 4,6
Medvirkning 4,2
Henting og levering 4,4
Tilvenning og skolestart 4,5
Tilfredshet 4,5


Vi følger opp undersøkelsen

For å opprettholde de gode resultatene og videreutvikle kvaliteten på aktuelle områder, følges resultatene opp overordnet og i hver enkelt barnehage. Dette gjør vi i samarbeid med foreldre/foresatte, ansatte og barnehagens samarbeidsutvalg.