Frisikt

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
Vegloven av 21. juni 1963.
Statens vegvesen håndbok 017 Veg og gateutforming.

2. Kommunale krav
For private avkjørsler skal frisikt-trekantens kortside alltid være minimum 4 m. Langs primærveien bør sikttrekanten være 1,2 x Ls (Ls = stoppsikt). Frisiktområdet er et areal som skal ha fri sikt fra 0,5 m over planet mellom tilstøtende veier. Dette gjelder også gjerder. Enkeltstående oppstammede trær kan tillates innenfor frisiktarealet.
Frisikten skal regnes fra midt gang-/sykkelvei når denne ligger nærmest eiendommen. I enkelte tilfeller kan samme frisiktkrav også bli gjort gjeldende for fortau.

3. Beskrivelse og kommentarer
Når frisiktarealet får en form i forhold til eiendommen som tilsier liten nytteverdi, bør frisiktarealet som hovedregel reguleres til veiareal. Frisikt-trekantene skal gjelde for alle veiarmer i et veikryss.

Veityper Kryss Avkjørsler
Kode Betegnelse L1 L2 L3 L1 L2 L3
G Gang/ sykkelvei 30 4 4 20 4 4
P Fellesavkjørsel 30 10 4 30 4 4
A1/A2 Adkomstvei 30 10 4 30 4 4
A3/A4 Adkomstvei 30 10 4 30 4 4
A5 Adkomstvei 50 10 4 50 4 4
S1/S3 Samlevei 1,2xLs 10 10 1,2xLs 4 4
S2/S4 Samlevei 1,2xLs 10 10 1,2xLs 4 4

Ls = stoppsikt (kravet til stoppsikt varierer med tillatt hastighet).

4. Ansvarlig virksomhetsområde
UTE, tlf. 66 81 90 90.