Avkjørsler

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
Vegloven av 21. juni 1963.

2. Kommunale krav
En eiendom skal generelt kun ha en avkjørsel. For nærings- og store eiendommer kan flere avkjørsler vurderes tillatt. Avkjørsel skal fortrinnsvis være til den veien eiendommen har adresse til.

For nye boligfelter bør hver eneboligtomt ha sin egen avkjørsel. Det skal som hovedregel opparbeides snuplass på egen grunn. Kravet frafalles for eneboligtomter der veiens fartsgrense er 30 km/t eller lavere. Alle avkjørsler skal godkjennes av kommunens veimyndighet.

3. Beskrivelse og kommentarer

a) Avkjørselsbredde:
Private avkjørsler skal normalt være 3 m brede ved eiendomsgrensen. Avkjørsler til dobbeltgarasjer plassert vinkelrett på og nær veien samt felles avkjørsler for boligfelt kan være tilsvarende inntil 4 m brede. Avkjørsler til næringseiendommer vurderes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av forventet trafikk av store kjøretøyer, men skal normalt ikke være bredere enn 5 m.

b) Porter:
Det aksepteres separate gang- og kjøreporter. Eventuell kjøreport skal plasseres minst 4 m inn fra eiendomsgrensen. Portblad skal slå inn mot eiendommen for å unngå at bilen er til hinder for trafikken mens porten åpnes/lukkes.

c) Stikkrenne:
I avkjørsel som krysser veigrøft skal det legges et rør med minimum innvendig diameter 150 mm og med samme fall som veigrøften. Røret må ikke kunne deformeres ved kjørebelastning. Røret skal legges slik at veien ikke skades og at vannet i grøfta får fritt avløp. Vanligvis benyttes anleggsrør med god omfylling eller stålrør. Minste overdekning bør være 200 mm.

d) Frisiktssone uten hindringer:
Avkjørsel skal ha frisiktsone mot kjørevei og gangvei fra et punkt 4 m inn i avkjørselen fra kjørebane/gangbanekant, og hvor terreng, gjerde, beplantning eller andre innretninger ikke får være høyere enn 0,5 m over kjøre-/gangbanens nivå. For nærmere krav til frisiktssonen henvises til egen omtale under punktet FRISIKT i utbyggingsveilederen.

e) Vann skal ikke ledes fra avkjørselen ut på kommunal vei:
For eiendommer beliggende høyere enn den kommunale veien den har adkomst til, må overflatevannet ikke ledes ut på den kommunale veien. Dette kan ivaretas ved at avkjørselen anlegges med sidegrøfter, og dekket gis fall mot grøftene. Alternativt kan det anlegges drensrenne med rist ved eiendomsgrensen, og tilhørende grøft gis avløp til den kommunale veigrøften.

f) Lengdesnitt gjennom avkjørselens midtlinje:
Fra kjørebanekant på kommunal vei og frem til eiendomsgrensen skal avkjørselen være tilnærmet horisontalt. Videre inn på eiendommen bør stigning eller fall ikke overstige 125 promille (1:8).

g) Asfalt 1 m inn fra kjørebanekant:
Fra asfalterte veiers kjørebanekant skal det asfalteres minst 1 m inn i avkjørselen. Fast belegg inne på eiendommen, annet enn asfalt, får ikke legges utenfor eiendomsgrensen av hensyn til kommunens reparasjons- og vedlikeholdsarbeider.

h) Nedsenket kantstein:
Der det er kantstein langs kommunal vei skal kantsteinen i avkjørselen senkes til 30 mm synlig vertikal flate (kalt vis) mot veien, og med en overgang til 160 mm vis over en lengde på ca 1,5 m på hver side av avkjørselen. Den nedsenkede delen av kantsteinen tillates inntil 2 m bredere enn avkjørselens bredde i eiendomsgrensen.

4. Ansvarlig virksomhet
UTE tlf. 66 81 90 90.