Veier, trafikk

Området omfatter avkjørsler, frisikt, støyskjermin, trafikksikkerhet og humper, veidrenering og kummer, veier generelt, veityper og dimensjonering, parkeringsnorm, gjeldende parkeringsnorm for Oppegård kommune og gravevilkår.