Vannledninger

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
NORVAR og NKFs VA/miljøblad, Folkehelsa, Norsk standard 3551.

2. Kommunale krav

 • Minste dimensjon skal vanligvis være Ø = 100 mm for kommunal overtagelse av vannledning. Mindre dimensjon kan tillates når det ikke må tas hensyn til brannvannsdekning.
 • Tosidig vannforsyning fra ulike hovedvannledninger skal etableres i boligområder med mer enn 50 boligenheter. Nødvendige kummer for vannmålere og målere skal avsettes. Tosidig vannforsyning skal også etableres i mindre boligområder der det ligger til rette for det. Dette avgjøres av kommunen.
 • Overdekning over topp rør skal være minimum frostfri dybde 1,8 m evt. foretas isolering. Maksimum dybde er 3,5 m (av hensyn til tilgjengelighet).
 • Forankring av bend kreves for vinkelendring 11. Beregning av forankring skal kunne framlegges.
 • Endeavslutning og lavpunkt skal ha spyleventil. Endeavslutning skal ha påmontert bend vendt mot overvannsledningen. Endekum må om nødvendig tilleggsisoleres.
 • I høybrekk skal det monteres automatisk lufteventil. Mellom røret og lufteventilen skal det være stoppekran og mulighet for manuell utlufting. Vannledningen skal desinfiseres iht. NORVAR og NKFs miljøblad nr. 39/1999.
 • Duktile støpejernsrør klasse K9 / K10 skal benyttes. Rørene skal utvendig beskyttes med sink / bitumen, innvendig med metallurgisk sement eller epoxy. Flenseforbindelser skal ha galvaniserte bolter. Flensepakning skal ha stålinnlegg. Plast vannledning tillates brukt i enkelte tilfeller, f. eks. i kanaler eller for mindre dimensjoner enn 100 mm. Rørdeler skal ha innvendig og utvendig beskyttelse med elektrostatisk påført epoxy godkjent for drikkevann.
 • Tilkopling av privat vannledning i offentlig vannlednignskum kan i enkelte tilfeller tillates. Tilkoplingen plasseres slik at stikkledningen ikke er til hinder for arbeid i kummen.
 • Alle bygninger oppført etter 1977 skal ha vannmåler. Vannmålerkonsoll monteres direkte etter innvendig hovedstoppekran og tilbakeslagsventil. Det vises for øvrig til "Monteringsanvisning for vannmålere i Oppegård kommune, datert 23.05.2001".
 • Godkjent trykkprøve av vannledning utført med vann skal foreligge før kommunal overtagelse. Prøverapport skal undertegnes av både entreprenør/utbygger og Oppegård kommunes representant.
 • Entreprenøren, med bistand av kommunal rørlegger, skal fylle/evt. spyle og desinfisere ledningen før den tas i bruk. Kostnaden bæres av utbygger.
 • Etter desinfisering skal desinfiseringsvannet deklores ved tilførsel av klorfjerningsmiddel.

3. Beskrivelse og kommentarer
I endeledning er det ofte lite vannforbruk og følgelig liten utskiftningshastighet. Hvis vannet er surt eller inneholder lite karbonat vil det bli utfelt kalsiumoksyd fra sementforede rør. Dette kan føre til PH-stigning og usmak på vannet. I slike tilfeller skal det monteres inn stengeventil samt bend for utspyling til overvannsrenne. Alternativt kan plastrør benyttes.

Private tilkoplinger i kummer må sikres mot frost. Dette er eiers ansvar. Tilkoplingen må plasseres slik at den ikke blir beskadiget ved arbeid i kummen.

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.