Ledninger generelt

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
NORVAR og NKFs VA/miljøblad, Norsk standard 3550.

2. Kommunale krav

  • I grøft med flere rør skal plasseringen av hoved- og stikkledninger sett motstrøms fra venstre mot høyre være vann (v), overvann (ov) og spillvann (sp).
  • Spill-og overvannsledninger kan legges på samme nivå. Vannledningen heves over disse i ledningsgrøfta.
  • Vannledningsrør leveres med ters for å forhindre fremmedelementer inn i rørene. Denne fjernes først når neste røret legges. I byggeperioden skal alle ledninger være midlertidig avstengt med ters eller annen forbindelse når det ikke foregår rørlegging.
  • Ledninger legges slik at tilgjengeligheten er god for senere drifts- og vedlikeholdsarbeider. Dette sikres ved et 3 meter bredt belte over ledningsanlegget som er tilgjengelig for graving.
  • Ledninger skal innmåles fortløpende. Den venstre av 2 ledninger (sett motstrøms) og den midtre av 3 ledninger skal innmåles. Bunn spillvann og overvann og topp vannledning høydelmåles. Måledata skal kontrolleres og overleveres umiddelbart til Oppegård kommune.
  • Ledningene tillates å ligge i kurve. Alle knekkpunkter skal innmåles.
  • Ved anleggets ferdigstillelse skal alle lednings- og punktdata overleveres kommunen på diskett eller CD-rom, og i et slik format at de direkte kan legges inn i kommunens ledningskartprogram Geminim V/A.
  • Det innmålte ledningsnettet skal inntegnes på en plantegning i M = 1:1000.
  • Alle ledninger skal trykk- og tetthetprøves før kommunen overtar anlegget. Vannledningen skal desinfeseres med natriumhypokloritt (NaOCL).

3. Beskrivelse og kommentarer
Virksomhetsområdet for VAR er ansvarlig for å legge dataene inn i Gemini V/A.

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.