Kummer

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
NS 1990, NS 1992, NS 3420, NS 3550.

2. Kommunale krav

 • Nedstigningskum skal ha Ø minimum 1600 mm. For vannverkskum med ledningsdimensjon Ø > 200 mm, og hvor det skal monteres ventilkryss, skal kummen ha en diameter på minimum Ø 2000 mm. Betongkummer dypere enn 4,0 m skal ha Ø 1600 mm utstyrt med mellomdekk med varmforsinket gitterrist som må sikres på betryggende måte (for eksempel ved hengsling eller lagt i fastmontert ramme eller utsparring i betongen).
 • Stige av typen Alustar med sikkertopp e.l. skal monteres. Stige over og under mellomdekk skal være på motsatte sider. Se forøvrig typetegning for nedstigningskum og spylekum.
 • Umiddelbart utenfor kumvegg skal det være minimum 1 stk. muffeskjøter. Plasstøpte kummer med plastrør krever vegg-gjennomgang.
 • Alle vannkummer skal være drenert. Det tillates ikke drenasje med tilbakeslagsklaff til spillvannsledning.
 • Endekum og kum med lufteventil skal isoleres og utstyres med isolert lokk og kjegle.
 • Kumlokks senteravstand i kummer skal være minst 1 m. Det skal benyttes kumlokk med Oppegård kommunevåpen og ramme m/innstøpt gummipakning. Disse leveres foreløpig av Ulefos, men kan også leveres av kommunen til utbygger til kommunens selvkostpris.
 • Kummerking med spesialskilt for brann- og ventilkummer (med Vk) og veisluk skal festes til egen stolpe evnt. nærmeste stolpe eller vegg (innenfor en avstand på 10 m).
 • Hvor ikke annet er foreskrevet, skal kummene utføres av prefabrikerte kumringer med glideringsskjøter, type I.G. L.O.E. eller tilsvarende. Største kumavstand på avløpsnettet skal ikke overstige 70 m, og mellom nedstigningskummer ikke overstige 210 m. Mellom to nedstigningskummer tillates 2 spylekummer.
 • Avgrening for hovedledning skal fortrinnsvis være i nedsstigningskum.
 • Det brukes flytende rammer av seigjern NS 1990 m/innstøpt gummipakning, lokk av seigjern m/ "tette" spetthull, NS1992, prøvebelastet for 400 kN.
 • Det skal benyttes justeringsring over eksentrisk kjegle/toppplate. Justeringen skal ikke ha høyde over 250 mm. For justeringsringen skal det monteres A-støttering fra Norsk Betong AS for sikring mot forskyving. Justeringsring og støttering skal festes med PU-skum. Kumkjegler plasseres slik at plassering av kumlokk samt nedstingsforholdene i kummen blir best mulig.
 • Til vannverkskummer med m/ledningsdim. inntil 200 mm benyttes epoxybelagt støpejernskonsoll. Til øvrige vannverkskummer benyttes tilsvarende I.G. L.O.E. vannverkskum med prefabrikert konsoll tilpasset aktuell armatur som klamres til konsoll med varmgalvaniserte klammer. Minimum avstand mellom flens og konsoll skal være 30 mm.
 • Plast minikummer utføres i PP eller PEH med min. 400 mm stigerør med plastlokk. I toppen monteres 650 mm betong kumring samt støpejernsramme og lokk som for nedstigningskummer, kfr. typetegning.
 • Spillvannskummer eller overvannskummer for nedstigning utføres som I.G. L.O.E. eller tilsvarende. Renneseksjonen for spillvann skal være prefabrikert.

3. Beskrivelse og kommentarer
Spillvannsledninger skal tetthetsprøves. Spillvannskummer skal tilfredstille kravene etter metode B. Kummene prøves etter reglene i NS 3420 og NS 3550, pkt. 4.1. Tetningsproppene monteres i rørene slik at skjøt i kumvegg også prøves.

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.