Grøfter

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:

2. Kommunale krav

 • Offentlig ledning skal fortrinnsvis legges på eksisterende eller framtidig offentlig grunn. Omregulering til offentlig grunn er utbyggers ansvar.
 • Tunnel, fjellkanal, ledninger i varerør og korte ledningsstrekk som følger eiendomsgrensen kan i mangel av andre muligheter krysse privat eiendom etter spesiell tillatelse. Klausulering av privat grunn er utbyggers ansvar.
 • Hovedledning utenfor regulert/bebygget område kan krysse privat eiendom etter at skriftlig tillatelse fra grunneier er sikret.
 • En ledningstrasè unngås lagt i grensen mellom eiendommer. Ledningstrasè legges slik at bare en eiendom blir berørt.
 • Mellom fast konstruksjon og nærmeste ledning skal det helst være minst 3m. Om grøften er dypere enn 3m skal avstanden økes til 4m.
 • Konstruksjonen skal fundamenteres slik at den unngår skade ved oppgraving av ledningen.
 • Vann- og avløpsledninger skal fortrinnsvis ligge på frostfri dybde. Isolering med miljøvennlig materiale skal utføres i samråd med kommunen. Ledningsnett i grunn grøft kan benyttes etter spesiell tillatelse.
 • Grøften skal være 150 mm dypere enn underkant underste rør. Bunnen skal oppfylles og avrettes med finpukk 16-22 mm. Det skal graves ut i pukken for muffene.
 • I jordgrøft med pukk i fundament eller omfylling kreves fiberduk bruksklasse III mot grøftebunn/-side for å hindre utvasking av sand/grus inn i fundament og omfylling. Omfylling i ledningssonen rundt plastrør og opp til 300 mm over topp rør skal bestå av 16-22 mm finpukk.
 • Rundt duktilt støpejernsrør tillates fylt uaggressiv jordmasse.
 • Rundt betongrør Ø < 300 mm kan pukk 8-32 (8-64) mm benyttes, rundt betongrør Ø > 300 mm kan det omfylles med finsprengt stein (maks størrelse 150 mm).
 • Legges det ulike typer rør i samme grøft er det svakeste (ømfintligste) rør bestemmende for valg av omfyllingsmasse.
 • Tilbakefylling over ledningssonen kan skje med egnet stedlig masse der steinstørrelse er mindre enn 300 mm.
 • Avstanden mellom kabler og rør skal være minst 1 m, men de bør ligge på hver sin side av veien. Kabler skal også under veigrøfta ha overdekning som foreskrevet av E-verket.

3. Beskrivelse og kommentarer

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.