Avløpsledninger

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
NORVAR og NKFs VA/miljøblad, Norsk standard 3420/3550.

2. Kommunale krav

  • Betong-, PVC- eller PP-rør kan benyttes. Skjøt skal ha gummipakning, som i betongrør skal være glidepakning. PE-50 mm rør med sveisede skjøter kan benyttes.
  • Fargen på spillvannsledning skal være rød/brun. Overvannsledninger legges av svart plastmateriale.
  • Fallet skal være minst 10 °/oo såfremt ikke spesielle beregninger viser at det er selvrensing ved mindre fall.
  • Kum skal monteres i høybrekk med vinkelendring > 15° og i alle lavbrekk.
  • Bend med maks. horisontal avvinkling på tilsammen 22° tillates brukt mellom 2 kummer på avløpsledningen. Bend på ledninger skal innmåles særskilt.
  • Ledningens minste dimensjon skal være Ø = 100 mm for kommunal overtagelse av anlegget.
  • Spillvannsledninger skal tetthetsprøves. Disse skal tilfredstille krav i NS3420/3550. Tetthetsprøving skal foretas med luft, og tilfredsstille tetthetsklasse 1.
  • Tetthetsprøverapport skal undertegnes både av entreprenør/utbygger og Oppegård kommunes representant.
  • TV-inspeksjon av spillvanns- og overvannsledninger kreves utført så snart som mulig etter ferdigstillelse og før kommunal overtagelse. Umiddelbart før TV-kontrollen skal lendingene være spylt og rengjort. Kommunens representant skal varsles for å kunne være til stede ved inspeksjonen. Videoopptak som viser tid- og stedfesting skal leveres kommunen.
  • Videobåndene skal senere arkiveres hos virksomhetsområdet for VAR.

3. Beskrivelse og kommentarer
Byggherren tar forbehold om at alle spillvannsledninger og overvannsledninger ved garantitidens utløp skal undersøkes ved hjelp av TV-kamera. Denne undersøkelsen betales av byggherren. Hvis det oppdages feil og mangler eller brudd på ledningen, betaler entreprenøren undersøkelsen av den aktuelle ledningsstrekning, samt de to tilstøtende ledningstrekningene. Utbedringer betales av entreprenøren.

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.