Armatur

Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
NORVAR og NKFs VA/miljøblad, Folkehelseinstituttet.

2. Kommunale krav

  • Vannverksarmatur skal ha innvendig og utvendig beskyttelse med elektrostatisk påført epoxy godkjent for drikkevann (Hawle skal fortrinnsvis benyttes).
  • Valg av reduksjonsventil skal godkjennes av kommunen. Ventilen skal automatisk stenge ved feilfunksjon og ved svikt i reguleringen (Bopp & Reuter, PN 16).
  • Det skal på omløpsrør for trykkregulering monteres sil før reguleringsventil. I tillegg skal det være stengemuligheter for vannet på begge sider, med "bypass" for bruk under service/reparasjoner.
  • Byggelengder for armatur skal være i henhold til DIN-normen.
  • Ventil skal være høyrelukkende med ratt og skal monteres på alle avgreninger.
  • Ventil og avgrening skal være lett tilgjengelig.
  • Største tillatte avstand mellom stengeventiler er 250 m på ledning uten avgreninger. Ventilkum skal enten ha brann-ventil eller 5/4" tappemulighet med stoppekran.
  • Mellom hver stengemulighet på hovedledning kan det være tilknyttet inntil 50 boligenheter. Stikkledninger til flere enn 50 boliger skal ha stengeventil umiddelbart på begge sider av tilknytningspunktet.
  • Forankring og avstempling av ledninger skal utføres slik at enkelte deler kan demonteres uten at tilsluttede ledninger settes ut av drift. Ved Ø < 250 mm kan muligheten for demontering ivaretas av muffeskjøt eller spareflens. Ved Ø > 250 mm skal det benyttes Quickfit flenseadapter, type Viking Johnson (Vulkan a/s), eventuelt muffe/spareflens på mindre grener.

3. Beskrivelse og kommentarer
Armaturen i kummer utformes slik at det legges tilrette for utspyling av vannledningsnettet.

4. Ansvarlig virksomhet
Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.