Utbyggingsavtaler

Forutsetninger om bruk av utbyggingsavtaler i kommuneplanen.

Kommunestyrets vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler ligger i kommuneplanen 2011-2022 under Planbestemmelser (Generelle bestemmelser):

§ 2 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl. § 11-9 pkt. 2 og § 17-2)

1. Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale med henblikk til forutsigbar og hensiktsmessig utbygging av et område, som har grunnlag i kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.

2. Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele Oppegård kommune med unntak av områder der reguleringsbestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse
gjelder.

3. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor planområdets begrensning.

4. Det kan avtales om:

 • teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger, veg, parkering,
 • gang-/ sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak mm.
 • grønnstruktur, friområder, fellesarealer, utearealer med tilhørende møblering og utstyr,
 • parker og plasser, turveger og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv
 • kulturanlegg, kulturminner og kulturmiljøer
 • krav om tiltakets utforming
 • kvaliteter og detaljutforming i bygg og anlegg
 • tiltakets arkitektur og estetikk
 • antall enheter, største og minste boligstørrelse
 • livsløpstandard og universell utforming
 • miljøtiltak som støytiltak, inneklima, miljøoppfølgingsprogram, tiltak mot radon mm.
 • overdragelse, kjøp- og makeskifte av grunn
 • fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris
 • kommunal tilvisningsrett for boliger
 • forskuttering av kommunale tiltak
 • utbyggingstakt
 • organisatoriske tiltak som etablering av velforeninger, drift og vedlikehold av private anlegg etc.
 • kommunalt vedtak
 • økonomiske bidrag