Overtakelsesprosedyrer

Henvisning til nasjonale lover og forskrifter: Plan- og bygningslovens kap. 15.

2. Kommunale krav

Overtakelsesprosedyrer

  • Forutsetning for kommunal overtakelse av grøntstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder veilys eller ledninger for vann og avløp, er at objektene er bestemt til offentlig formål i reguleringsplanen.
  • Objektene som er forutsatt å skulle overtas av kommunen til drift og vedlikehold skal dimensjoneres etter kommunale normer, og bygges etter tegninger godkjent av kommunen.
  • Hjemmelen til grunnen skal være overført til kommunen før objektene overtas.

3. Beskrivelse og kommentarer

Overtakelsesprosedyrer

  • Før objektene overtas skal det holdes overtakelsesbefaring, og det skal føres protokoll som beskriver objektet som skal overtas. Protokollen underskrives av byggherre og den som overtar objektet på vegne av kommunen.

4. Ansvarlig virksomhetsområde

Vei og park / Vann, avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.