Kontrollprosedyrer

Henvisning til nasjonale lover og forskrifter: Plan- og bygningslovens § 97.

2. Kommunale krav

Kontrollprosedyrer

Den nye plan- og bygningslovens § 97 omhandler bestemmelser om kontrollplaner og kontrollmåter. Ansvaret for kontrollen er nå lagt på den enkelte aktør i byggeprosjektet.

Kontrollen kan utføres som dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. I begge tilfeller skal kontrollplanens utforming godkjennes av kommunen før byggeprosjektet starter.

Kommunen skal fra nå av kun føre tilsyn med kontrollplanene, men skal selv ikke utføre kontrollen – kun ta stikkprøver.

Kontrollplanene er forpliktende dokumenter for ansvarlige prosjekterende og utførende, og resultatene i planen skal godkjennes av kommunen.

3. Beskrivelse og kommentarer

Kontrollprosedyrer

Egenkontrollskjemaene for VVA skal fylles ut og oversendes kommunen fortløpende for kontroll og godkjenning. Egenkontrollskemaene skal gjelde både kommunale og private anlegg.

For kabeletatene (El, tele og FAA) gjelder egne rutiner, kfr. kabeletatene.

4. Ansvarlig virksomhetsområde

Vei og park / Vann, Avløp og renovasjon, tlf. 66 81 90 90.