Turveier og stier

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming.

2. Kommunale krav
Veinorm, vedtatt av Oppegård formannskap 12. mars 1986.
Det vises også til retningslinjer for standardisering av nærmiljø- og friluftsanlegg, vedtatt av FKN 10. november 1998.

Turveier, stier og løyper

Veitype Eier Reg. bredde Oppar. bredde Toppdekke Stigning Belysning
Gang/sykkelvei Kommune 6,0 2,5 (3,0) Asfalt Maks.1:8 Ja
Tursti Komm/priv. - Ingen Nat.bunnd. Ingen krav -
Turvei Kommune 6,0 1,5 -2,0 Grus Maks. 1:8 -
Turvei, bevegh. - 6,0 2,0 Asfalt 1:12 / 1:20 -
Snarvei Kommune 3,0 1,0 Grus Maks. 1:5 -
Lysløype/turvei Komm/priv. Min. 12 3/1,5-2,0 Gras/grus Maks.1:8 Ja


3. Beskrivelse og kommentarer
Gang/sykkelveier: Det vises til normblad ???. Reguleringsbredde 6 m og opparbeidet bredde 2,5-3,0m. Belysning med min. 6 m's stålmaster og jordkabelanlegg. Kfr. for øvrig normblad ???, Veilys og kabelanlegg.

Turstier er normalt opparbeidet uten toppdekke. Det foretas bare mindre tiltak av hensyn til fremkommelighet. Det settes ingen krav til stigningsforhold. Over våte partier kan det legges kavler eller filterduk med subbus.

Turveier opparbeides med min. 1,5 m's bredde og med grus som toppdekke. Stigningsforholdet bør ikke overstige 1:8. På proivat grunn forutsettes avtale med grunneier.

Turvei for bevegelseshemmede kan ha maks stigningsforhold 1:12 over kortere strekninger, for øvrig 1:20. Turveier for rullestolbrukere skal ha asfaltert toppdekke.

Snarveier (gjennomslipp) reguleres i boligfelt. Det stilles enkle krav til opparbeiding og stigningsforhold. Maks stigning bør ikke overstige 1:5.

Lysløyper opparbeides med 3,0 m's bredde for preparering av dobbeltspor. Ryddebredde mellom trær bør være min. 5,0 m. I alle lysløyper skal det opparbeides turvei av hensyn til helårsbruken til trim og turbruk. Belysningsstyrke skal være min. 10 lux. Belysningen utføres med tremaster i luftstrekk, mastetetthet 35 m, armaturhøyde 6 m, og armatur 125 W HQL. På privat grunn forutsettes inngått avtale med grunneier.

4. Ansvarlig virksomhetsområde
Vei og park, tlf. 66 81 90 90.