Lekeplasser

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
Plan- og bygningsloven § 11-9 pkt. 5.

2. Kommunale krav. Kommuneplanen:

§ 9 Lekeplasser (pbl. § 11-9 pkt. 5)

1. Virkeområde
I reguleringsplaner og ved søknad om fradeling for boliger skal det gjøres rede for
plassering av lekeplasser.

2. Lekeplasstyper
Lekeplassene skal differensieres og utformes med hensyn til barnas alder:

 • lekeplasser ved inngang/oppgang for barn 2-6 år
 • nærlekeplasser for barn 5-13 år
 • strøkslekeplasser for barn og ungdom 10 år og eldre

3. Lekeareal
Det skal avsettes totalt minst 25 m2 pr. boenhet til lekeplasser, herav til:

 • lekeplasser ved inngang/oppgang minst 5 m2 pr. boenhet
 • nærlekeplasser minst 10 m2 pr. boenhet
 • strøkslekeplasser minst 10 m2 pr. boenhet

Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig form.

4. Lekeplassenes minimumsstørrelse

Boligprosjekter med mindre enn 30 boenheter
For reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av mindre enn 30 boenheter
gjelder følgende:

Hver lekeplass ved inngang/oppgang skal ha et sammenhengende areal på minst 50 m2.

Arealene til nærlekeplass og strøkslekeplass skal slås sammen til en større lekeplass.

Boligprosjekter med 30 til 200 boenheter
For reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av 30 til 200 boenheter
gjelder følgende:

Hver lekeplass ved inngang/oppgang skal ha et sammenhengende areal på minst 50 m2.

Arealene til nærlekeplasser og strøkslekeplass skal slås sammen til større lekeplasser.
Hver av disse lekeplassene skal ha et sammenhengende areal på minst 600 m2.

Boligprosjekter med mer enn 200 boenheter
For reguleringsplaner og tiltak som legger til rette for bygging av mer enn 200 boenheter
gjelder følgende:

Hver lekeplass ved inngang/oppgang skal ha et sammenhengende areal på minst 50 m2.
Hver nærlekeplass skal ha et sammenhengende areal på minst 600 m2.
Hver strøkslekeplass skal ha et sammenhengende areal på minst 2.500 m2.

5. Terreng
Lekeplassene skal ikke ha større stigning enn:

 • lekeplasser ved inngang/oppgang maks. 1:20
 • nærlekeplasser maks. 1:3
 • strøkslekeplasser maks. 1:3

50 % av arealene til nærlekeplasser og strøkslekeplasser skal ikke ha større stigning enn
1:20.

6. Kapasitet
Lekeplassene skal oppdeles og fordeles slik at den enkelte lekeplassen ikke betjener mer
enn:

 • lekeplass ved inngang/oppgang maks. 30 boenheter
 • nærlekeplass maks. 150 boenheter
 • strøkslekeplass maks. 500 boenheter

7. Avstand
Lekeplassene skal anlegges innenfor følgende avstander fra bolig:

 • lekeplasser ved inngang/oppgang maks. 50 m
 • nærlekeplasser maks. 150 m
 • strøkslekeplasser maks. 500 m

8. Plassering og utforming
Lekeplassene skal være skjermet mot biltrafikk, støy, forurensning, annen helsefare, samt
de viktigste vindretninger.

Lekeplasser skal lokaliseres og skjermes slik at konflikter med naboer i størst mulig grad
unngås.

Lekeplassene skal ha gode solforhold slik at de kan brukes store perioder om dagen i hele
året.

Lekeplasser skal legges mot områder for grønnstruktur der det ligger til rette for dette.

Lekeplassene skal ha trafikksikker atkomst via fortau, gangveier, turveier eller gatetun.

Lekeplassenes utforming og innholdet skal være variert, av god estetisk kvalitet og med
høy grad av sikkerhet.

Verdifull vegetasjon og andre naturelementer skal i størst mulig grad bevares og
integreres.

Lekeplassene skal utformes som møteplasser i nærmiljøet som gir mulighet for
samhandling mellom barn, ungdom og voksne.

I boligprosjekter der det kreves utomhusplan skal det utarbeides detaljerte tegninger for
utforming av lekeplasser.

9. Trinnvis utbygging
Ved trinnvis boligbygging opparbeides lekeplassene i henhold til kravene til lekeareal pr.
boenhet (jf. § 9 pkt. 3). Kravene til lekeplassenes minimumsstørrelse som gjelder for det
regulerte boligområdet sett som helhet (jf. § 9 pkt. 4), legges til grunn.

3. Ansvarlig virksomhet
Samfunnsutvikling, tlf. 66 81 90 90.