Styring av bygg- og anleggsavfall

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter
Forskrift om styring av bygg- og anleggsavfall i Oppegård kommune; vedtatt av Oppegård kommunstyre 7. februar 2001, sak 0006/01, etter delegert myndighet fra Miljøverndepartementet datert 11.09.98, forurensingsloven §§ 81 og 32 annet ledd og forvaltningslovens bestemmelser

2. Kommunale krav
§ 1 Formål:
Forskriften har til formål å sikre en miljømessig forsvarlig behandling av bygge- og anleggsavfall (BA-avfall) ved å bidra til høy grad av avfallsreduksjon og gjenvinning og slik at disponering av restavfall forårsaker minst mulig skade og ulempe.

§ 2 Virkeområde:
Forskriften gjelder alt bygge- og anleggsavfall (BA-avfall) i Oppegård kommune.

§ 3 Definisjoner:
I denne forskrift menes med:

a) Bygge- og anleggsavfall (BA-avfall):
Produksjonsavfall, dvs. overflødige og kasserte gjenstander, stoffer og materiale fra bygge- og anleggsvirksomhet og fra
riving eller rehabilitering av bygninger.

b) Behandling av avfall:
Sortering, gjenvinning, deponering eller andre godkjente disponeringsmåter.

c) Gjenvinning av avfall:
Nyttiggjøring i form av ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

d) Ombruk:
Bruk av kasserte eller overflødige gjenstander/produkter i dets opprinnelige form flere ganger.

e) Materialgjenvinning:
Utnyttelse av avfall slik at materiale beholdes helt eller delevis enten til sitt opp-rinnelige formål eller til andre formål. Ved
direkte gjenvinning brukes avfallet som råstoff for lignende produkter. Ved indirekte gjenvinning omdannes avfallet til andre
typer produkter.

f) Energiutnyttelse:
Utnyttelse av energien i avfall gjennom forbrenning, prolyse e.l.

g) Avfallsprodusent:
Tiltakshaver/virksomhet som genererer BA-avfall.

h) Avfallstransportør:
Virksomhet/person som arbeider med oppsamling, innsamling og/eller transport av avfall.

i) Avfallsanlegg:
Virksomhet som mottar avfall for behandling.

§ 4 Avfallsprodusentens ansvar:
Avfallsprodusenten har ansvaret for en forsvarlig behandling av avfallet, herunder:

a) At mengden BA-avfall som genereres reduseres i størst mulig grad.
b) Størst mulig grad av sortering av BA-avfall.
c) At BA-avfall holdes atskilt fra annet avfall.
d) Sikre at BA-avfall leveres til godkjent avfallsanlegg.
e) Sikre at BA-avfall som er spesialavfall håndteres i tråd med gjeldende regelverk, herunder at avfallstransportøren oppfyller sine forpliktelser.

§ 5 Avfallstransportørens ansvar:
Avfallstransportøren har ansvaret for å sørge for en forsvarlig behandling av avfallet, herunder:

a) At avfallet skal leveres til godkjent avfallsanlegg.
b) At det føres journal over mengde og type BA-avfall som transporteres og hvor avfallet levers.
c) At sortering på BA-avfall opprettholdes.

Avfallstransportørens ansvar innebærer ikke at avfallsprodusenten fritas for sitt ansvar.

§ 6 Avfallsanlegg:
Avfallsanlegg som tar i mot BA-avfall skal ha nødvendig tillatelse fra forurensnings-myndigheten.

§ 7 Opplysningsplikt, veiledning m.v.:
Kommunen skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å fremme formålet i denne forskrift og herunder gi opplysninger om hvilke avfallsanlegg som finnes for ulike typer BA-avfall.

Kommunen kan kreve at avfallsprodusent, avfallstransportør og avfallsanlegg gir de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter denne forskrift. Dette gjøres ved bruk av fastsatt skjema for avfallsplan eller forenklet avfallsplan.