Parkeringsvedtekter

Fastsatt av Oppegård kommunestyre 14.2.2007 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 69 nr. 3. Datert 10.11.06. Gjelder fra 08.04.07.

Denne vedtekt kommer ikke til anvendelse for regulerte områder med egne parkeringsbestemmelser.

Alle biloppstillingsplasser og plasser for sykkel etter denne vedtekt skal være opparbeidet og ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bebyggelsen gis.

1. Boligområder
1.1 Generelt:
For all boligbebyggelse skal all parkering skje på grunn avsatt til boligbebyggelse eller parkering. Parkering kan også finne sted i fellesanlegg.

Ved bygge- og delesaker skal det på situasjonskartet vises plassering av biloppstillingsplasser i samsvar med denne parkeringsvedtekt. Hver biloppstillingsplass skal måle minst 2,5 x 5,0 m.

Plassene må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Plass foran eventuell garasje kan ikke godkjennes som biloppstillingsplass. For frittliggende, åpen småhusbebyggelse og tett/ lav bebyggelse kan biloppstillingsplassene anlegges utendørs eller i garasjer.

Opparbeidelse av oppstillingsplasser for motorkjøretøy med lengde større enn 10 m tillates ikke i boligområder med mindre dette er en del av et felles parkeringsanlegg. Ved opparbeidelse av et slikt anlegg må det tas hensyn til trafikksikkerhet, støy og estetikk.

1.2 For frittliggende, åpen småhusbebyggelse gjelder følgende krav:
2,0 biloppstillingsplasser pr. enebolig og for hver del av tomannsbolig
I tillegg kreves:
2,0 biloppstillingsplasser pr. sekundærleilighet > 55 m2 BRA
1,0 biloppstillingsplass pr. sekundærleilighet ≤ 55 m2 BRA

Ved feltutbygging med tomter ≤ 500 m2 skal det i tillegg til ovenstående opparbeides biloppstillingsplasser for gjester i fellesanlegg på særskilt avsatt grunn, f.eks. ved atkomsten til feltet, med 1,0 biloppstillingsplass pr. 4. boenhet.

1.3 For tett, lav bebyggelse (kjedehus, rekkehus osv.) gjelder følgende krav:
Hver boenhet skal til enhver tid kunne disponere det antall biloppstillingsplasser denne bestemmelsen krever. Hovedtyngden av biloppstillingsplassene skal anlegges i garasjer eller i felles garasjeanlegg.

2,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet > 55 m2 BRA
1,0 biloppstillingsplass pr. boenhet ≤ 55 m2 BRA

Det skal i tillegg til ovenstående opparbeides biloppstillingsplasser for gjester i fellesanlegg, f.eks. ved atkomsten til feltet, med 1,0 plass pr. 4. boenhet. Det skal opparbeides egne biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede, jfr. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven,
kap. X – Brukbarhet.

1.4 For blokkbebyggelse gjelder følgende krav:
Hver boenhet skal til enhver tid kunne disponere det antall biloppstillingsplasser denne bestemmelsen krever. Hovedtyngden av biloppstillingsplassene skal anlegges i garasjekjellere.

2,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet > 55 m2 BRA
1,0 biloppstillingsplass pr. boenhet ≤ 55 m2 BRA

Det skal i tillegg til ovenstående opparbeides ekstra gjesteplasser i fellesanlegg f.eks. ved atkomsten til boligfeltet, med 1,0 biloppstillingsplass pr. 4. boenhet. Det skal opparbeides egne biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede, jfr. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kap. X – Brukbarhet.

Sykkelparkering skal opparbeides etter følgende krav:
2,0 sykkelplasser pr. boenhet > 55 m2 BRA
2,0 sykkelplasser for leiligheter på 3 rom eller flere ≤ 55 m2 BRA
1,2 sykkelplasser pr. boenhet ≤ 55 m2 BRA

Hver sykkelplass skal måle minst 2,0 x 0,6 m og utrustes med sykkelstativ.
Sykkelparkeringen skal også dekke alternativ plass for motorsykler, mopeder og scootere.

1.5 Multiparkeringsplasser:
For samtlige boligområder kan det kreves ekstra parkeringsplasser for campingvogner og biltilhengere av vanlig størrelse. Det kan også kreves opparbeidelse av parkeringsplasser for kjøretøy over 10 m. Ved opparbeidelse av slike plasser må det tas hensyn til trafikksikkerhet, støy og estetikk.

2. Næringsområder

2.1 Generelt

Hver biloppstillingsplass skal måle minst 2,5 x 5,0 m. Plassene må kunne brukes uavhengig av hverandre.

Hver sykkelplass skal måle minst 2,0 x 0,6 m og utrustes med sykkelstativ. Det skal opparbeides egne biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede, jfr. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kap. X – Brukbarhet.

2.2 For forretnings- og kontorbebyggelse gjelder følgende krav:
Biloppstillingsplassene skal fortrinnsvis opparbeides på egen tomt eller på fellesareal for flere tomter.

1,0 biloppstillingsplass pr. 50 m2 BRA i bebyggelsen. Utover dette kommer lasteareal for vareleveranser.

For dagligvarehandel og annen trafikkgenererende virksomhet skal det på egen tomt eller fellesareal opparbeides 1,0 biloppstillingsplass pr. 25 m² BRA i bebyggelsen. Utover dette kommer lasteareal for vareleveranser.

Sykkelparkering skal opparbeides etter følgende krav:
1,0 sykkelplass pr. 50 m2 BRA i bebyggelsen.

2.3 For industri- og lagerbebyggelse gjelder følgende krav:
Biloppstillingsplassene skal fortrinnsvis opparbeides på egen tomt.
1,0 biloppstillingsplass pr. 100 m2 BRA i bebyggelsen. Utover dette kommer lasteareal for vareleveranser.

Sykkelparkering skal opparbeides etter følgende krav:
1,0 sykkelplass pr. 50 m2 BRA i bebyggelsen.

3. Annen bebyggelse

3.1 Generelt

Hver biloppstillingsplass skal måle minst 2,5 x 5,0 m. Plassene må kunne brukes uavhengig av hverandre.

Hver sykkelplass skal måle minst 2,0 x 0,6 m og utrustes med sykkelstativ.

Det skal opparbeides egne biloppstillingsplasser for bevegelseshemmede, jfr. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, kap. X – Brukbarhet.

3.2 For annen bebyggelse og anlegg gjelder følgende krav:
Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, barnehager, sykehus, idrettsanlegg og andre anlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende, skal ha biloppstillingsplasser for biler samt ut- og innkjøringsforhold iht. Byggforskseriens til enhver tid gjeldende pkt. om Parkeringsplasser og garasjeanlegg.

Det skal opparbeides minst 1,0 biloppstillingsplass pr. 50 m2 BRA i bebyggelsen.

Det skal i tillegg opparbeides 4,0 sykkelplasser pr. 100 m2 BRA i bebyggelsen.

Kommunen kan etter eget skjønn bestemme at det skal være flere biloppstillingsplasser og/ eller sykkelplasser for ovennevnte bebyggelse eller for anlegg med liten eller ingen bebyggelse (BRA).

4. Dispensasjon
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser gitt i denne vedtekt kan fremsettes i henhold til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 7