Husnummerskilt

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

2. Kommuneplanens del 7, Plankart og bestemmelser, § 11 (side 64)
§ 11 Skilt og reklame (Plan- og bygningsloven  § 11-9 pkt. 5)

1. Husnummerskilt og adresseskilt
Enhver eier av bygning plikter å sette opp og vedlikeholde husnummerskilt på eiendommen. Der det er flere adresseenheter langs en felles avkjørsel, skal det i tillegg settes opp adresseskilt der avkjørselen tar av.

Husnummerskiltet skal plasseres slik at det er tydelig hvilken adresseenhet det knytter seg til og være godt synlig fra veien.

Husnummerskiltet skal utføres i rustfritt og holdbart materiale, og festes solid. Skiltets høyde skal være minst 15 cm. Tallenes høyde skal være minst 10 cm. Strektykkelsen skal
være minst 1,4 cm.

2. Virksomhetsskilt / reklame
Plassering av virksomhetsskilt, reklameinnretninger og lignende skal skje med grunnlag i skiltplan og påfølgende søknad og tillatelse.

3. Ansvarlig virksomhetsområde
Byggesak og geodata, tlf. 66 81 90 90