Garasjer på boligtomter

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer,
§ 70 nr. 2, b.

2. Kommunale krav
"Kommunale retningslinjer for garasjer og avkjørsler for boligtomter" vedtatt av Oppegård bygningsråd 18.08.83, revidert 07.10.87:

2.1 Virkeområde
Retningslinjene gjelder for hele Oppegård kommune.

2.2 Garasjeplassering i forhold til nabogrense
En garasje kan plasseres 1,0 m fra nabogrense. Dersom garasjen søkes plassert i nabogrensen, bør taket få en slik utforming at eventuell nabogarasje kan bygges inntil.

2.3 Avkjørsler
En avkjørsel tillates brukt som adkomst til ett eller flere bolighus, eventuelt med garasje(r) for personbil(er). Det skal opparbeides snuplass utenfor veiområde (unntatt der veiens fartsgrense er 30 km/t eller lavere).

2.4 Frisikt
I frisiktsonen må det ikke settes opp innretninger/plantes noe, som er/blir høyere enn 50 cm. Eierne/brukerne av de eiendommer som får avkjørsel, må forplikte seg til selv å holde frisiktsonen vedlike.

2.5 Utforming av avkjørselen
Sammenkoplinger mellom avkjørselens sidekant og den kommunale veis kjørebanekant, skal avrundes med en sirkel med radius 2,0 m. Avkjørselens bredde målt 2,0 m fra kjørebanekant skal være maksimum 5,0 m.

Eventuelle porter skal trekkes inn minimum 4,0 m fra regulert eiendomsgrense. Dette gjelder ikke der fartsgrensen er lavere enn 50 km/t. Porten skal under enhver omstendighet ikke slå ut over veigrunn.

Fører avkjørselen over veigrøft, må det under avkjørselen legges rør med minimum 150 mm innvendig diameter, som ikke deformeres ved belastning. Rørene legges slik at veien ikke skades og at vannet får fritt avløp.

Eieren er ansvarlig for at retningslinjene oppfylles.

Avkjørsel som ikke kan anlegges slik at denne norm kan tilfredsstilles, må det søkes og få godkjent avvik fra retningslinjene før avkjørselen anlegges. Søknaden skal inneholde tegning i målestokk 1:200 som viser forholdene i plan og snitt.

3. Ansvarlig virksomhetsområde
Samfunnsutvikling, tlf. 66 81 90 90