Fritidsbebyggelse

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter:
Forskrifter om vedtekter til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985
nr. 77 med endringer. Departementet har ved brev av 31. juli 1985 stadfestet vedtekt til plan- og bygningslovens § 82 vedrørende fritidsbebyggelse.


2. Kommunale krav
Oppføring av sportshytter, sommerhus, kolonihagehus o.l. bygninger, som bare er beregnet å bebos i kortere tidsrom, samt tilhørende uthus, er ikke tillatt innenfor Oppegård kommune. Det samme gjelder vesentlig endring av slik bygning, herunder vesentlig tilbygg eller påbygg.

Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekt til § 82 i bygningsloven for Oppegård kommune, stadfestet 2. januar 1967.