Estetiske retningslinjer

1. Henvisning til nasjonale lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 med endringer,
§ 74 nr. 2.

2. Kommunale krav
Ved behandling av plan- og byggesaker skal estetiske retningslinjer, ivaretagelse av naturverdier, kulturminner og landskapshensyn legges til grunn. Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er derfor supplert med egne estetiske retningslinjer:

  • I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og en vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og til fjernvirkning. Herunder inngår støyskjermingstiltak.
  • Det skal legges vekt på bevaring av åsprofiler og landskapssilhuetter. Der byggverk vil få en fjernvirkning eller lokaliseres som landemerke, skal det utarbeides særskilt estetisk analyse.
  • Det skal legges vekt på tilpassing til terreng og vegetasjon slik at inngrep i og omforming av naturlig terreng og vegetasjon blir minst mulig.
  • Ved byggetiltak nær verneverdig kulturminne skal det legges særlig vekt på forholdet mellom tiltaket og kulturminnet.
  • All skilting og reklame skal vurderes. Ved større byggetiltak skal det foreligge skiltplan.
  • Ved planlegging og bygging av vei, bane og andre samferdselstiltak, skal det stilles krav til og redegjøres for estetisk utforming.