Psykisk helsetjeneste - bolig

Oppegård kommune ønsker primært at innbyggere skal bo i bolig på det ordinære boligmarkedet (eid eller leiet). Kommunen skal etter loven medvirke til at ”vanskeligstilte” (lovens begrep) får bolig. Det kan være medvirkning/hjelp til å skaffe bolig på det private markedet, eller om nødvendig kommunal bolig. Psykisk helsetjeneste disponerer et visst antall kommunale boliger. Noen av disse boligene har tilknyttet personalbase med heldøgns bemanning.

Målgruppe
Innbyggere i Oppegård kommune over 18 år med psykisk helseproblemer, og som følge av det faller ut av det ordinære boligmarkedet.

Hvem kan søke?
Søkere til disse boligene mottar tjenester fra Psykisk helsetjeneste, noe som er én av forutsetningene for å få tildelt en slik bolig. Denne type bolig tilbys personer som har en psykisk sykdom med eventuelle tilleggsproblemer/lidelser. Personer som tilbys bolig med heldøgns bemannet personalbase må ha behov for døgnbasert oppfølging av personale, må ha vilje til å nyttegjøre seg tilbudet, og være innstilt på samarbeid med øvrige beboere/ naboer og personalet.

Målgruppen kan også søke bolig uten heldøgns personalbase. Tildeling av bolig med eller uten personalbase vil være avhengig av den enkeltes psykiske helse, og ferdigheter/ funksjon i det å bo (såkalt ”boevne”).
Søkeren kan be om hjelp for utfylling av søknad om bolig.

Saksbehandling
Søknad sendes til Psykisk helsetjeneste, Pb. 510, 1411 Kolbotn. Søknaden drøftes så i tverrfaglig boliginntaksteam, og søknaden drøftes med søkeren og eventuelle samarbeidspartnere. Ved behov foretas en kartlegging av funksjonsnivå hos, og i samarbeid med søkeren. Psykisk helsetjeneste skriver så et vedtak og sender til søker. Fra søknad er kommet inn til bolig eventuelt. innvilges, kan det gå fra 1 måned til flere måneder. Dette avhenger av søknaden, samt tilgang på ledige boliger.

Klagegang
Eventuell klage på vedtak kan sendes til Psykisk helsetjeneste. Dersom vedtaket ikke gjøres om, sendes klagen videre til Formannskapet, som treffer endelig avgjørelse på klagen. Klage på den del av vedtaket som handler om selve helsehjelpen/ miljøterapi, kan du klage på videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aktuell informasjon
Send søknad på skjema i lenken under. Skjemaet må skrives ut og sendes per post til Oppegård kommune, Psykisk helsetjeneste, Pb. 510, 1411 Kolbotn. Husk å legge ved alle nødvendige papirer.

Felles søknadsskjema

Ved spørsmål kontakt Psykisk helsetjeneste, telefon dagtid: 66 81 50 70.