Kommunale boliger

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. For noen kan det i perioder av livet være svært vanskelig å skaffe egen bolig i det private boligmarkedet. For denne gruppen har kommunen gjennomgangsboliger. Disse leies ut på tidsbestemte leiekontrakter, i utgangspunktet tre år. Ordningen er sterkt behovsprøvd.

For eldre, funksjonshemmede og pleietrengende har kommunen et spesielt tilpasset botilbud. Dette er også behovsprøvd.

Boliger for funksjonshemmede
Tilrettelagte boliger for funksjons- og bevegelseshemmede

Flyktningeboliger
Boliger for nyankomne flyktninger

Gjennomgangsboliger
Ordinære utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Omsorgsboliger
Tilrettelagte boliger for hjelpetrengende, mulighet for bistand

Psykisk helsetjeneste
Boliger for personer med behov for faglig oppfølging

Trygdeboliger
Boliger for husstander med alders- og uførepensjon

Ungdomsboliger
Boliger forbeholdt ungdom, 18 - 30 år

I menyen til venstre finner du mer informasjon om de kommunale boligene, retningslinjer for tildeling, søknadsmuligheter og hvor du får mer informasjon.

Aktuell informasjon
Søknadsskjema bolig 
Retningslinjer for tildeling av bolig   
Husbanken
NAV