I en BioFokus rapport for Oppegård er det beskrevet 310 lokaliteter som er viktig for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen. Av disse er 16 vurdert som svært viktige (A-verdi), 106 som viktige (B-verdi) og 188 som lokalt viktige (C-verdi). Skog er den naturtypen som utgjør det største arealet (nesten 80%). Skogslokalitetene er rik sumpskog, småbiotoper, rik edelløvskog og gammelskog. Alle lokalitetene er viktige for å kunne ivareta det biologiske mangfoldet.

Rapporter

Rapporten om biologisk mangfold i Oppegård kommune og andre relevante rapporter, kan lastes ned på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning. Resultater fra kartleggingen finner du også som egne temakart i kartportalen for Follo. Velg ”Natur, kultur, friluftsliv” som hovedtype, og ”Biologisk mangfold verdi” som karttype. Benytt «i» knappen for mer utfyllende informasjon i «områdebeskrivelsen».

Aktuell informasjon

Amfibier i Oppegård
Biologisk mangfold i Oppegård kommune
Biologisk mangfold i Oppegård kommune - supplement
Revisjon av naturtypebasen - BioFokus-rapport 2012.16
Direktoratet for naturforvaltning