Hovedregelen er at skatter og avgifter skal betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinnfordring.

Kriterier

 • Skatt med renter og omkostninger lempes etter skattebetalingsloven § 15-1 og forskrift 12. desember 2007 nr. 1766 (billighetsforskriften) § 1.
 • Likning må være foretatt, og det må være ett eller flere konkrete forhold som gir grunn til å få ettergitt skattekravet. Det kan være uforutsette og alvorlige hendelser som for eksempel dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom eller varig invaliditet

Veiledning

Søknaden skal inneholde

 • navn
 • stilling
 • sivilstand
 • inntekt (evt. samboers/ ektefelles/ partners inntekt) de siste to årene
 • antall forsørgede og deres alder
 • opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
 • hvilke krav som søkes ettergitt
 • opplysning om eventuell sykdom
 • oppgave over faste utgifter
 • begrunnelse for søknaden

Alle opplysninger må være dokumentert. Her er søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Skatteutvalget i regionen (fylkesvis oppnevnte skatteutvalg) avgjør ettergivelse av skatt inntil 200 000 kroner. I saker som gjelder beløp over 200 000 kroner, avgjør Skattekontoret saken.

Klagemulighet

Du har ingen lovbestemt rett til å klage til et annet forvaltningsorgan. Det kan klages på feil saksbehandling til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtaket, men kan gi medhold i at saksbehandlingen har vært feil. I så fall skal saken tilbake til ny behandling i skatteutvalget. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst, eller at situasjonen har endret seg.

Aktuell informasjon

Betalingsutsettelse (skattebetalingsforskriften)
Skattebetalingsloven
Skatteetaten
Sivilombudsmannen