Vold i nære relasjoner

Volden rammer både kvinner og menn, unge og gamle.

Barn som opplever vold i hjemmet er i en uholdbar omsorgssituasjon, med stor risiko for å bli utrygge og få senskader. Å leve i en familie der det er vold mellom voksne har samme  skadevirkningene som å bli direkte utsatt for vold.

Hva er vold i nære relasjoner?

  • Fysisk vold kan være slag, spark, dytting, klyping, lugging, holde fast, ta kvelertak og bruke våpen.
  • Seksuell vold kan være å tvinge noen til sex, inkludert voldtekt. Dette er svært psykologisk nedbrytende og rammer vår mest private og sårbare side.
  • Materiell vold er rettet mot gjenstander eller kjæledyr. Har voldsutøveren tidligere brukt fysisk vold, kan den materielle volden virke svært skremmende og lammende.
  • Psykisk vold er måtre å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte fysiske. Vi snakker om direkte eller indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold.
  • Økonomisk vold er når man fratas retten til å disponere egne penger, egen bankkonto (eller felles bankkonto) og ha egen inntekt. Man kan også tvinges til å underskrive på lån og risikerer å bli sittende med stor gjeld.
  • Kjønnslemlestelse er omskjæring av kvinnelige kjønnsorganer.
  • Tvangsekteskap er å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje.

Søk hjelp

Det er viktig at de som blir utsatt for vold søker hjelp. Det første kan være å fortelle noen om volden. Like viktig er det at de som utsetter andre for vold søker hjelp. I Folloregionen er det nå et samarbeidsprosjekt for å gi voldsutsatte barn og voksne et bedre tilbud. Her er vi særlig opptatt av de som sliter med rus, eller har psykiske problemer. I prosjektet deltar NAV, kommunale tjenester innenfor rus og psykisk helse, distriktpsykiatrisk senter, forebyggende helsetjeneste i kommunene, barnevern, politi og krisesenteret.

Krisesenteret i Follo

Du kan fortelle om dine voldserfaringer til kontaktpersoner i kommunen og få god hjelp. Krisesenteret har arbeidet lengst med vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Follo er et tilbud til alle innbyggere i Follo og ligger i Ås. Her kan voldsutsatte kvinner, menn og deres barn få hjelp, i tillegg til et midlertidig botilbud. Du kan også komme til krisesenteret på dagtid, bare for en samtale.

Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte krisesenteret på telefon 64 97 23 00 eller lese mer på krisesenterets nettside.