Kriminalitetsforebygging (SLT)

SLT er en forkortelse for Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.

Dette er en modell for tverretatlig samarbeid som både Oppegård kommune og mer enn hundre andre kommuner bruker.

Målsettingen er å

  • redusere antall kriminelle handlinger blant barn og unge
  • redusere alkohol- og narkotikamisbruk blant barn og unge
  • redusere hærverk og voldsbruk blant barn og unge

Organisering

I Oppegård kommune blir arbeidet ledet av en styringsgruppe som består av rådmannens ledergruppe og Follo-politiet. SLT-koordinatoren er sekretær. Vedkommende er et bindeledd mellom kommunens virksomheter og politiet når det gjelder rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom. 

Satsingsområder

  • felles informasjonskampanjer
  • samarbeid mellom NAV, politi og utekontakt
  • lokale innsatsgrupper mot enkelt lokalmiljøer
  • samtykke-møter - barnevern, politi og utekontakt (gjelder samtale om ungdommer, der foreldrene har gitt samtykke)
  • samarbeid med kommunens tekniske planleggere og politi

Ta kontakt

Har du ideer, tanker eller noe du lurer på, vil SLT-koordinatoren gjerne høre fra deg! Ta kontakt på telefon er 66 81 92 05 / 97 68 40 48.