Barnevern

Barnevernstjenesten skal bidra til trygge oppvekstvilkår. Tjenesten skal også sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Telefon direkte til Barnevernstjenesten: 66 81 91 78
Drøftings- og akuttelefon: 993 50 547

Barnevernet et tilgjengelig mandag - fredag, kl. 08.00-15.30.

Åpningstider for Follo barnevernvakt

Alle dager fra kl 15.00
I helger samt i høytider er vi døgnbemannet
Tlf.: 917 19 615 / 64 85 16 00.

Ansvarsområder

  • Råd, veiledning og konsultasjon (også anonymt)
  • Forebyggende arbeid for utsatte barn og unge
  • Undersøkelse av meldte saker
  • Godkjenning av fosterhjem
  • Saksutredning ved adopsjon
  • Iverksetting av hjelpetiltak, for eksempel støttekontakt, besøkshjem, barnehage og økonomisk hjelp
  • Utredning av saker til fylkesnemnda
  • Barnevernloven gir frister for arbeidet
  • Meldinger gjennomgås innen en uke fra de kommer inn. Vi vurderer om meldinger skal følges opp med undersøkelse. Undersøkelse med vedtak skal være gjennomført innen tre måneder (unntaksvis seks mnd.)

Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Alle har mulighet til å kontakte barnevernet for å få råd og veiledning i forbindelse med barn i alderen 0-18 år. Barn kan også ta kontakt selv. Kontakt kan skje anonymt. Offentlig ansatte og helsepersonell har meldeplikt til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt. Private kan også melde fra ved bekymring for et barns levekår.

Har du lyst til å hjelpe?

Vi har stort behov for fosterhjem. Ta gjerne kontakt eller send oss en søknad.

Kontakt oss:

Leder: Berit Jacobsen  
Telefon 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 91 81
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etg., 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Barnevern

Aktuell informasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  
Barnevernloven  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus