Planer

Årsplan

Årsplanen har to viktige funksjoner:

  • Planen er grunnlagsdokument for barnehagelærere, øvrige medarbeidere og personalgruppen som team. Den er et utgangspunkt for samarbeidet med foreldrene, og er også laget som et samarbeidsprosjekt med foreldrene. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som skjer i barnehagen.
  • Planen skal gi konkret og profesjonell informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere, politikere, ansatte, samarbeidspartnere og andre interesserte

Her kan du se årsplanen for 2017.

Periodeplan

Annen hver måned får foreldre/foresatte en periodeplan på e-post. Den inneholder evaluering av forrige periode, avdelingens planer for neste periode og annen viktig informasjon. Periodeplanen lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Satsingsområder

Sætreskogen barnehage er en miljøbarnehage og ble sertifisert med Grønt flagg første gang i juni 2006. For å beholde sertifiseringen må vi fordype oss i et nytt tema hvert år og utarbeide en handlingsplan som gjelder hele kalenderåret.

Arbeidet med Grønt flagg er viktig for å gi barna innsikt og erfaringer som medvirker til gode holdninger til natur og miljø. Rammeplanen fastslår at et viktig mål i barnehagen er å gi barna en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til de som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine. Grunnlaget for danningen av et miljøbevisst menneske starter i barnehagen, og da står gode naturopplevelser og kjennskap til naturens mangfold sentralt.

Vårt hovedtema innen Grønt flagg i 2017 er ′′Vann′′.

Vann er en nødvendig faktor for alt liv og det viktigste næringsmiddelet vi har. De rene vannressursene er skjevt fordelt i verden og vi må  ta vare på og verdsette de ressursene vi er så heldige å få tildelt her i Norge. Målet er at vi, både barn og voksne, som innbyggere i vårt land og som en del av vårt nasjonale og internasjonale samfunn, vet hvorfor vi trenger vann og hva vi kan gjøre for å fortsette å ta våre på det rene vannet vi har.

Gjenbruk og kildesortering

I tillegg til temaet ′′Vann′′ viderefører vi Oppegård kommunes prosjekt ”Holdningsskapende arbeid i barnehager - gjenbruk gir mindre forbruk”.  Målet er å få barn som miljøambassadører i sine familier og nærmiljøet med hensyn til gjenbruk og materialgjenvinning. Barna skal forstå betydningen av det å bruke ting om igjen, og forstå begreper som gjenbruk, forbruk og materialgjenvinning.

Nytt av 2017 er ″Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin″.  Dette er et undervisningsopplegg som tilbys av LOOP Miljøskole (utarbeidet av Grønt Punkt Norge; et non- profitt selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp). Fokuset vil være kildesortering og gjenbruk. Oppgavene er basert på avdelingsvis jobbing med ulik tilnærming til tema, og aktiviteter i forhold til alder og modningsnivå.