Foreldresamarbeid

I Rognebærlia barnehage samarbeider vi med foreldrene på flere måter.

Daglig kontakt

Vi har daglig kontakt med foreldrene når de leverer og henter barna i barnehagen. Dette er en unik mulighet til å informere hverandre om hvordan barnet har hatt det hjemme, og i barnehagen. Kontakten bidrar til trygghet for barnet og en gjensidig tillit mellom ansatte og foreldrene.

Henting

Husk å gi barnehagen beskjed hvis andre enn foreldrene skal hente barnet. Vi må sikre oss at vi ikke sender barna med andre uten foreldres samtykke. Det er også fint for oss å vite når andre skal hente, så vi kan forberede barnet på dette.

Informasjon

Alle avdelinger har en whiteboardtavle, hvor de ansatte skriver dagsrapporter. Her står det hva de ulike gruppene har gjort i løpet av dagen. Barnehagen har også oppslagstavler hvor vi henger opp månedsplaner og annen informasjon. Vi oppfordrer foreldrene til å ta en titt på disse tavlene hver dag. Informasjonsskriv som gjelder enkeltbarn, eller deles ut til alle, blir hengt opp over barnas plass i garderoben. Barnehagen bruker også e-post som informasjonskanal, så husk å si fra hvis du endrer e-post adresse.

Arrangementer

I løpet av året har barnehagen en rekke arrangementer. Disse kan du lese mer om i aktivitetskalenderen. Målet med arrangementene er at barna skal få dele noe av det som skjer i barnehagen med foreldrene.

Foreldresamtaler

I tillegg til oppstartsamtalen tilbyr vi to foreldresamtaler per år, en før jul og en på vårparten. Her forteller vi om hvordan barnet har det i barnehagen og om barnets utvikling og trivsel. Vi snakker om hvordan dette samsvarer med foreldrenes opplevelese av barnet hjemme. Hvis foreldrene ønsker det, kan barnehagen bidra med råd og veiledning. Foreldrene kan også be om flere samtaler.

Foreldremøter og foreldreråd

Barnehagen arrangerer to foreldremøter per år, et om høsten og et om våren. Alle foreldrene/foresatte til barna i barnehagen utgjør barnehagens foreldreråd.

Samarbeidsutvalget (SU)

SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet og personalet i barnehagen. I SU er det representanter både fra personalet og foreldrene. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagen, for eksempel godkjenne årsplanen og behandle saker som påvirker driften. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags- og talerett.