Planer

Månedsskriv
Hver måned får foreldre/ foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Dagsrytme
Dagsrytmen i den enkelte avdeling varierer ut fra barnegruppens behov, tid på året og ukedag.