Planer

Årsplan

Her finner du barnehagens årsplan for 2017.

Årshjul

Alle avdelinger jobber med gjennomgående temaer i henhold til et årshjul. Her finner du årshjulet for 2017.

Månedsskriv

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Hender rundt hjerte - Vestliveien barnehage

Ukeplan

Avdelingene sender ut ukeplaner til alle foreldre/foresatte på e-post hver uke. Se også overordnet ukeplan for hele barnehagen.

Dagsrytme

Dagsrytmen i den enkelte avdeling varierer ut fra barnegruppens behov, tid på året og ukedag. I år har vi valgt å ha ulik dagsrytme på avdelinger for store og små barn. Alle tidene er veiledende. Se dagsrytmen.

Handlingsplan mot mobbing

Mobbing er blitt et betydelig samfunnsproblem i Norge. Regjeringen Bondevik kom med det første manifestet mot mobbing i 2002. Regjeringen Stoltenberg videreførte arbeidet med et nytt manifest som gjaldt for 2011- 2014. Oppegård kommune ønsker å styrke arbeidet for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge og sluttet seg til den nasjonale satsingen 22. juni 2011. Utdanningsdirektoratet har i flere år gjennomført kampanjen «voksne skaper vennskap» som oppfordrer foreldre til også å komme mer på banen i dette arbeidet. Vestliveien barnehage har nulltoleranse for mobbing og har laget en egen handlingsplan mot mobbing.

Grønt flagg

Årets tema er uteliv.

Vi ble sertifisert som ”Grønt flagg” barnehage i januar 2007. For å beholde sertifiseringen må vi finne et nytt tema hvert år og søke om fornyet sertifisering. Følgende temaer er avsluttet: Avfall og gjenvinning, miljøbevisst og rettferdig forbruk, energi, naturen i nærmiljøet, vann, bevegelse og helse, friluftsliv og gjenbruk gir mindre forbruk, kjøkkenhage og kompostering, kosthold og nyttiggjøring av naturressurser i nærmiljøet og transport.

Vi fortsetter å ha fokus på disse temaene: Lære barna om naturen og at det er viktig med god helse, kildesortering, gå tur til gjenvinningsstasjonen og returpunktene, tenke på vårt forbruk av vann og strøm, ha gode rutiner for hygiene og renhold, bli enda flinkere til å ta vare på ting vi har i barnehagen og reparere hvis det er mulig.