Oppstart og tilvenning

Barnehageåret starter 1. august. Barn som bytter barnehage eller avdeling, har plass på nytt sted fra denne datoen. Nye barn utenfra kan også begynne 1. august selv om det er ferieavvikling i barnehagen fram til planleggingsdagene. Barnegruppene fylles fortrinnsvis opp i løpet av august.

Tilvenning og tilknytningsperson
Tilvenningsperioden skal hjelpe barna å få en god start i barnehagen. Vi beregner alltid tre dager til tilvenning for helt nye barn. En av foreldrene/foresatte må være med disse dagene. Tilknytningsperson betyr at hvert enkelt barn (både nye og gamle) har en voksen med spesielt  ansvar for å gi barnet omsorg og positiv voksenoppmerksomhet i løpet av dagen. Selv om vi har tilknytningspersoner er det pedagogisk leder som har totalansvar for barnegruppen.vestliveienb.jpg

Barnegruppene
Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. Gruppenes settes sammen etter alder, utvikling og behov. Dette vil prege hva den enkelte avdelingen legger vekt på det neste året.

Bemanning
Normen er tre ansatte per avdeling (en pedagog og to assistenter). Antall barn er da 18 barn over tre år eller ni barn under tre år. Hvis kommunen velger å ha en utvidet avdeling, for eksempel en avdeling med 14 barn under tre år, vil bemanningen være to pedagoger og to assistenter.

Aldersinndelte grupper
En formiddag i uken har 3,4 og 5 åringene eget opplegg, hvor de kun er sammen med jevnaldrende. Barnegruppene har egne navn:

  • 3-åringene ”Lykketroll”
  • 4-åringene ”Mummitroll”
  • 5-åringene ”Skrukketroll”

De barna som går siste året i barnehagen (”Skrukketrollene”) starter barnehageåret med turer i skogen, slik at de blir godt kjent. De har videre en viktig rolle i markering av ”Lucia-dagen”, jobber med lettere skoleforberedende oppgaver i løpet a vinteren og besøker skolene om våren.

Skoggruppe
Av og til danner barnehagen en skoggruppe. Et eller flere av barna i gruppen har vanligvis  behov for individuell oppfølging og får på denne måten mulighet til å være i en mindre, skjermet gruppe og trene på ulike ting. Ofte har denne gruppen barn og personale fra flere avdelinger.