Slåbråten barnehage

Slåbråten barnehage

Slåbråten barnehage åpnet i september 2006. Barnehagen har et flott uteområde som ligger inntil skogkanten. Vi er mye på tur og har et aktivt uteliv.

Barnehagen er en praksisbarnehage for barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Oslo (HIOA). Vi er også en en barnehage som har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Om barnehagen

Barnehagen har fire avdelinger med plass til ca. 70 barn i alderen 0 - 6 år. Avdelingene i barnehagen heter: Hjerterommet, Go'foten, Armkroken og Smilehullet. Vi har også et stort fellesrom som er med på å skape et naturlig fellesskap på tvers av avdelingene. Hver fredag har vi fellessamling med sang og drama.

Ansatte

Vi har stor pedagogtetthet i barnehagen og har en stor andel barne- og ungdomsarbeidere. Vi ser på oss som en personalgruppe som er faglig sterk og som stadig er i utvikling og fornying.

Vårt pedagogiske arbeid

Leke, lære, tenke selv! Dette er barnehagens visjon. Vi har sammen jobbet oss frem til en felles forståelse for vår visjon.

  • Vi ønsker et kreativt og inspirerende fellesskap hvor vi legger vekt på variert lek.
  • Vi skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner gjennom dagen.
  • Vi skal oppmuntre barna aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger.

Vi ser viktigheten av at vi i personalet møter hverandre og barna med en anerkjennende væremåte. Dette krever at :

  • Vi har aksept for at vi er forskjellig og legger vekt på likeverdighet.
  • Vi viser respekt for den andres følelser og tanker. I forhold til de yngste barna, er det viktig å tolke og sette ord på deres opplevelser.
  • Vi voksne har tid og rom for å lytte og samtale.
  • Vi er tydelige og bruker Jeg-budskap.

Barnehagens satsningsområde er ”læring for liten og stor”. Personalet ser på læring som en livslang prosess. For å skape et godt læringsmiljø, må det legges til grunn verdier som trygghet, åpenhet og respekt for individet. Mye av det barn lærer skjer i samspill og relasjoner med andre.

Årsplanen vår bygger på ulike perioder. Vi har ulike temaer som omhandler de syv fagområdene i rammeplanen. Kommunens serviceerklæring for barnehager,  ligger alltid til grunn i våre planer. 

Velkommen til oss!

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 91 22

E-post

Besøksadresse: Rolf Presthus vei 21, 1415 Oppegård

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Lisbeth Immerstein