Foreldresamarbeid

Vi ønsker en åpen kommunikasjon der foreldre opplever å bli møtt med respekt. Den daglige kommunikasjonen må være preget av at foreldre og personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling.

Levering og henting

Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/foresatte når de leverer og henter barna. Vi vil gjerne vite om forandringer i hjemmet, som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. Ved henting forteller personalet om hvordan dagen har vært for barnet. Er det ting som skjer i løpet av dagen som det er viktig at foreldrene får vite, ringer vi foreldrene opp.

Arrangementer

I løpet av barnehageåret har barnehagen flere arrangementer for store og små. Det er viktig for ditt barn at dere kan dele disse opplevelsene sammen.

Foresatte inviteres til:

  • Foreldrekaffe
  • Sommerfest
  • Lucia
  • Juletrefest i regi av FAU

Foreldre får tilbud om én til to foreldresamtaler i året samt en samtale når barnet starter i barnehagen. I oppstartsamtalen er det viktig at kontaktpersonen i barnehagen får utfyllende informasjon om barnet.

Foreldremøte

Vi gjennomfører foreldremøte hver høst. Her får dere generell og aktuell informasjon om barnehagen og avdelingens virksomhet.

Foreldrerådet

Alle foreldre/foresatte utgjør barnehagens foreldreråd.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

På foreldremøtet velges det to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Disse danner Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU har ansvar for ulike sosiale arrangementer gjennom året i barnehagen.

Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)

Foreldrerådet velger to representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg (SU). I SU sitter også to representanter fra personalet. Virksomhetsleder møter i utvalget med forslags - og talerett. SU skal være et bindeledd mellom foreldrerådet (alle foreldre/foresatte) og personalgruppen. Utvalget skal behandle saker med betydning for barnehagens indre liv, for eksempel årsplanen.