Tilvenning og oppstart av barnehageåret

Oppstarten av barnehageåret er en viktig og spesiell tid for både nye barn og for de som har gått i barnehagen i flere år.

Vi jobber for at alle barn og voksne skal etablere trygghet og tilhørighet i barnehagen. 

De nye barna, de fleste 1-og 2-åringer, skal forlate hjemmet og tryggheten hos mor og far, og finne trygghet hos voksne i barnehagen helt til foreldrene kommer tilbake. De skal venne seg til at det er mange andre barn rundt dem hver dag, som også skal ha oppmerksomhet fra de voksne.

De eldre barna som har gått i barnehagen en stund, opplever at store barn som de har sett opp til og lært av, slutter, og at nye små kommer inn og tar deres plass. Enkelte kan oppleve både sorg og savn etter at lekekameratene er sluttet og de trenger tid til å finne tilhørighet og sin plass i den nye gruppa.

Forandringene i oppstartsperioden påvirker også de voksne. Det etablerte personalet skal bli kjent med nye barn og foreldre, og etablere grupper på nytt. Nyansatte skal bli kjent med barnehagens mål og arbeidsmetoder og bli trygge på egen mestring. Foreldrene skal bli trygge på barnehagen og at deres barn får god omsorg i deres fravær.

Tilvenning av de nye små barna

 • Det er en fast voksen/tilknytningsperson fra avdelingen som har hovedansvar for de nye barna og foreldrene ved oppstart og den første tiden.
 • Barna vil ganske raskt også bli kjente med de andre voksne på avdelingen siden personalet jobber i turnus og de skal trygt kunne leveres hos de som er på jobb.
 • Personalet fokuserer på å se, tolke, forstå og respondere på de nye små barnas reaksjoner på en anerkjennende måte.
 • De nye barna samles på en avdeling per fløy på formiddagen. Tilvenningens første dager er i skjermet gruppe med få barn.
 • De yngste og nye barna får bruke lekearealene inne i små grupper med frilek og samlinger, for å bli godt kjent og trygge der.

Gruppetilhørighet og fellesskap for de større barna

 • Skape forutsigbarhet for barna ved å etablere en fast dagsrytme og ukerytme.
 • Samlinger på egen avdeling for å skape gruppetilhørighet.
 • De eldre barna bruker i stor utstrekning uterommene, nærmiljøet og barnehagens fellesrom.
 • Barna deles i mindre grupper om formiddagene for å etablere gode relasjoner mellom barn og voksne.
 • De eldre barna får lov å hjelpe til i tilvenningen av de små barna.
 • Barna får medbestemmelse i forhold til valg av aktiviteter.

Trygghet for de voksne

 • Personale fra alle avdelinger hilser på nye foreldre.
 • Tett dialog med foreldre på avdelingen og per telefon ved behov utover i perioden.
 • Personalet bruker navneskilt i starten og oppfordrer foreldrene til å lære navn på de ansatte på fløyen.
 • Pedagogisk leder har foreldresamtale med alle nye foreldre.
 • Personalet lærer navn på alle barn i hele barnehagen.