Oppstart og tilvenning

Barnehageåret starter 1. august. Barn som bytter mellom kommunale barnehager har plass på nytt sted fra denne datoen. Nye barn begynner fortløpende fra 1. august. Barnegruppene fylles vanligvis opp i løpet av august.

Barnegruppene

Når barnehageopptaket er klart, begynner personalet å planlegge neste års barnegrupper. I Gimleveien barnehage er alle avdelingene aldersblandet og de nye barna settes inn slik at det blir best mulig fordeling av kjønn, små og store barn, på avdelingene og fløyene. Foreldrene får anledning til å komme med ønsker om avdeling/fløy på forhånd, dersom de har barn der fra før eller barnet har venner eller bekjente i barnehagen. Barnehagen forsøker å ivareta ønskene til foreldrene så langt som mulig.

Bemanning

Normen er 3 ansatte per avdeling. Avdelingen har da 18 barn over 3 år, eller 9 barn under 3 år. I vår barnehage har vi utvidet avdelingene med flere barn og har derfor en Pedagogisk leder II pr fløy i tillegg. Avdelingene våre har 16-18 barn avhengig av antall barn over/under 3 år. Det er 7 ansatte pr fløy med 2 avdelinger, 3 pedagoger og 4 fagarbeidere/assistenter.

Aldersinndelte grupper

Barn i ulik alder har ulike behov – derfor deles barna ofte inn etter alder og modning i lek og aktiviteter. De minste på fløyen samles gjerne inne eller ute om formiddagen for lek og aktiviteter. De har da med seg voksen fra egen avdeling, men får samtidig bli kjent med personalet på fløyen og dette skaper trygghet utover egen gruppe. Tilsvarende samles de eldre barna etter alder i grupper for aktiviteter.

Ved oppstart er de større barna ofte på tur eller ute.  De eldre barna har utstrakt mulighet til å velge selv på hvilken avdeling de vil oppholde seg i frileken på starten og slutten av dagen.

Tilvenning i barnehagen

Å komme til barnehagen for å levere fra seg barnet sitt for første gang, er en sterk opplevelse for de fleste foreldre. Det er ikke minst en stor overgang for barnet.

En god tilvenningstid er derfor viktig både for barn og foreldre. Det er av stor betydning at foreldrene opplever at de overlater sitt barn i trygge hender. Barnet vil kunne sanse foreldrenes trygghet eller utrygghet og lett kunne gjøre den til sin egen.

Barnehagen har utarbeidet en egen plan for de første dagene for tilvenningen av nye barn og en oppstartsplan som gjelder alle barna i barnehagen.

Du finner planene her: Tilvenning den første uken og Tilvenning og oppstart av barnehageåret.