Oppstart og tilvenning

Barnehageåret starter 1. august. Barn som bytter mellom kommunale barnehager har plass på nytt sted fra denne datoen. Nye barn begynner starter opp etter avtale mellom foreldre og barnehage.

Tilvenning

Tilvenning til barnehagelivet er en prosess for både foreldre og barn. Derfor er det viktig for oss i Bråten barnehage å ha god og nær kontakt med foreldrene fra oppstarten i barnehagelivet.

Når et nytt barn starter i Bråten barnehage, har barn og foreldre en tilvenningsperiode som varer i ca 3-5 dager.  Hvordan tilvenningen vil skje, avtales på forhånd mellom barnehagens avdeling og foreldre. Barnet vil ha en tilknytningsperson som følger barnet ekstra tett den første tiden i barnehagen.

Hensikten med tilvenningen vil være å trygge både barn og foreldre. Barnet skal få omsorg, bli kjent med barna på avdelingen og være med i lek. Etter hvert får barnet delta både på måltid, påkledning og i utelek. Foreldre og personalet utveksler også informasjon under tilvenningsperioden, slik at barnehagen best mulig kan legge til rette for barnet.

Fra små- til storebarnsavdeling

Når barna på småbarnsavdelingen nærmer seg 3 år, er de klare for nye og spennende utfordringer på en storebarnsavdeling.

I Bråten barnehage har vi en tilvenningsperiode før overgangen til stor avdeling. I denne perioden vil det alltid være med en trygg og kjent ansatt fra småbarnsavdelingen for å trygge overgangen og tilvenningen best mulig. Vi starter med at barna får komme på besøk noen timer om dagen for å leke. Deretter utvides dette til å spise på avdelingen, være med på samling, kle på seg og bli lagt for å sove eller for å gå ut og leke. Barna får også være med på tur på turdagene til storebarnsavdelingen.

Vi tar individuelle hensyn, og legger til rette for at overgangen forgår i barnets tempo.