Målsettingen med Barn og unges kommunestyre er å

  • bevisstgjøre barn og unge gjennom egne erfaringer med hvordan lokaldemokratiet fungerer
  • stimulere barn og unge til medvirkning og ansvar i lokalsamfunnet
  • sette i gang tiltak i lokalmiljøene etter barn og unges ønsker og prioriteringer

Gjennomføring

BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. Møtene holdes i kommunestyresalen og ledes av ordføreren. Alle grunnskolene velger tre elevrådsrepresentanter til å stille på møte i BUK. I forkant av møtet mottar elevrådene forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, klassevis og i elevrådet.

Oppgavene skal forberede representantene til sakene som skal behandles i møtet og være et grunnlag for saksbehandlingen fra administrasjonens side. Samtidig gir arbeidet med oppgavene alle elevene i skolen muligheten til å delta og uttrykke deres meninger. På denne måten representerer BUK skolene på en god måte.

Vårmøtet

BUK disponerer årlig et beløp, vedtatt av kommunestyret. Elevene kommer med forslag til hva BUK-midlene skal brukes til i tråd med retningslinjene for BUK. Elevrådene vurderer og prioriterer forslagene og sender inn en felles liste fra elevene på sin skole. Ut fra de forslagene som kommer inn, lager administrasjonen et saksfremlegg med innstilling.

På møtet orienterer ordføreren om forslagene som har kommet inn. Deretter er det gruppemøter under ledelse av politikere, før saken behandles. BUK behandler også sak om tilskudd til nærmiljøanlegg og miljøtiltak i dette møtet. Deres innstilling følger videre politisk behandling i Utvalg for miljø og plan.

Høstmøtet

BUK arbeider med ett eller flere temaer eller saker. Vedtaket i BUK går videre til kommunestyret, enten som orientering eller for videre politisk behandling, avhengig av sakens art.. BUK har for eksempel sendt innspill til kommuneplanen, vedtatt en lov mot mobbing og demokratiprogrammet for barn og ungdom i Oppegård kommune. De har også bestemt at barneskolene i kommunen skal arrangere kunnskapskonkurranser.

Spørretime

Etter at sakene er behandlet, blir møtet avsluttet med spørretime. Her kan representantene stille spørsmål til ordføreren. Spørsmålene skal være korte, forberedte innlegg av allmenn interesse for barn og unge i Oppegård. De skal sendes skriftlig på forhånd, senest en uke før møtet.

Kontaktperson

Gro Pernille Smørdal
Telefon 66 81 50 21