Da planen bvar ute på høring fikk kommunen mange innspill, i tillegg til innsigelser fra regionale myndigheter. Dette førte til endringer i vedtatt plan. På grunn av en innsigelse fra Statens Vegvesen er Skiveien og områdene øst for Skiveien tatt ut av planen og blir behandlet i en egen prosess

Planen tilrettelegger blant annet for

 • en moderne togstasjon med perrongene som går rett ut i det nye byrommet
 • en ny bred undergang som kommer ut på torget
 • bypark langs Veslebukta med broer over til Båtsleppa og Jordbærsletta
 • sammenhengende grøntdrag mellom Veslebukta og  Storebukta
 • åpning av Kantorbekken og Augestadbekken med grøntdrag og turstier langs bekkene
 • mange nye boliger i blokker og rekkehus
 • svømmehall bak Kolben
 • utvidelse av rådhusparken

Kolbotn sentrum.jpg

Klager på planen

Oppegård kommune har mottatt ni klager på Kolbotnplanen. Disse handler først og fremst om for lav utnyttelse i noen av feltene og at planen tillater å bygge før jernbaneundergangen under Theodor Hansensvei er utbedret. En klage handler om broforbindelsen fra Ytre Tangen. Klagene ble behandlet i Utvalg for miljø og plan 19. september 2017. Utvalget tok ikke klagene til følge. Klagene ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. Klagen førte ikke frem. I et brev datert 8. desember 2017 sier fylkesmannen at Kommunestyrets vedtak 27.03.17 blir stående uendret. Se kommunestyrets vedtak.

Les mer om utviklingen av Kolbotn sentrum

Vedlegg

Utviklingen av Kolbotn sentrum er et stort og langsiktig samfunnsutviklingsprosjekt og plassering av ny stasjonen og annen infrastruktur gir føringer for arbeidet. 

Føringer i kommuneplanen

Kommuneplanen for Oppegård ble vedtatt i 2011. Planen sier noe om hva politikerne ønsker for den videre utviklingen av Kolbotn sentrum (se side 41–42 i Kommuneplan for Oppegård 2011-2022). Her står det blant annet at Kolbotn skal utvikles til et attraktivt tettsted med urbane kvaliteter.

 • Vi skal bygge videre på de kvalitetene Kolbotn har: de grønne kollene og beliggenheten ved Kolbotnvannet.
 • Vi skal ta vare på de historiske sporene vi har i sentrum, som Kullebund gård, Kolbotn stasjon og Tårnhuset.
 • Vi skal vurdere tomt til en kultur- eller utdanningsinstitusjon i sentrum.

Regionale og nasjonale føringer

Regionale og nasjonale myndigheter har forventninger til kommunen og har lagt flere føringer. Oppegård og Kolbotn ligger i kort avstand fra Oslo S og i en region hvor myndighetene regner med en betydelig befolkningsvekst. De forventer derfor at Oppegård tar sin andel av denne veksten.

I regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus er Kolbotn utpekt som en av tre prioriterte byer og tettsteder i det såkalte bybåndet, et område som er prioritert for vekst. Her er det forventet høy arealutnyttelse i områder med gangavstand til stasjoner. I planen står det at kommunene bør vurdere tett byutvikling fremfor «eplehagefortetting» i småhusområder nær banestasjoner. Det står også at lokaltogene i bybåndet kan forvente å få «T-banefrekvens» på sikt.

Høsten 2014 kom Regjeringen med nye nasjonale retningslinjer, der det står: I by og tettstedsområder rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon.

Hvorfor skal vi bygge mer kompakt i vårt område?

 • Vi skal møte befolkningsveksten på en måte som ikke bidrar til økt kø og kaos i hovedstadsområdet.
 • Arealeffektiv utbygging er riktig med hensyn til vern av grønne arealer, dyret mark, klima og miljø.
 • Stadig flere ønsker å bo urbant med de kvaliteter og muligheter det gir.