Vi forventer at antall innbyggere øker med ca. 6 % fram til 2020, og at andelen over 80 år øker med 20 %. Befolkningsveksten gir press på infrastrukturen og utfordringer når det gjelder kapasitet i tjenestetilbudet.  

Tiltak for å møte innbyggernes behov for tjenester

Rådmannen møter dette ved å ta i bruk flere plasser på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, bygge omsorgsboliger, etablere flere barnehageplasser, satse på forebygging og styrke arbeidet innenfor rus og psykiatri. I årene framover vil han fokusere på tidlig innsats, hjemmebaserte tjenester og barn og unges utfordringer når det gjelder psykisk helse.

Kapasitetsutvidelser

I kommende økonomiplanperiode er det foreslått bruttoinvesteringer på 1,9 mrd. kroner. De største investeringene er innenfor skole, pleie- og omsorg samt idrett. Samlet vil disse investeringene gi store kapasitetsutvidelser og moderne bygg.

Folkehelse og miljø

Sosial ulikhet i helse er den største folkehelseutfordringen.  Kommunen er derfor opptatt av å legge til rette for deltakelse og fysisk aktivitet. Folkehelse blir også ivaretatt ved gode miljømessige løsninger, gang- og sykkelveier og ved å bruke alternative energikilder. Rådmannen vil fortsette utviklingen av Kolbotn sentrum og arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsnettet. Han foreslår også å etablere en renovasjonsordning sammen med Ski.

Nordre Follo kommune

I juni vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en større kommune i Follo. I oktober vedtok de respektive kommunestyrene en avtale som danner grunnlaget for den nye kommunen fra 2020.  Arbeidet med å bygge en ny kommune vil påvirke organisasjonen de nærmeste årene.

Effektiviseringstiltak for bærekraftig økonomi

Rådmannens forslag til budsjett for 2017 innebærer et netto driftsresultat på ca. 7 mill. kroner, eller 0,3 %. Fra 2018 vil netto driftsresultat være negativt og budsjettet er saldert mot bruk av fond. Dette betyr at situasjonen er krevende utover i planperioden. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre for å tilpasse driften til de økonomiske rammene.

Gjennom prosjektet «Kultur for endring» arbeider kommunen blant annet systematisk med innovasjon og fornyelse. Det langsiktige målet med prosjektet er at det skal bidra til bærekraftig økonomi og styrke samhandlingen på tvers i kommunen. Rådmannen vil også satse ytterligere på digitale løsninger og foreslår å bygge opp en robust infrastruktur, i tillegg til å videreføre arbeidet med velferdsteknologi og digitale ferdigheter i skolen.

Drifts- og investeringsbudsjett

Forslag til driftsbudsjett for 2017 er 1 901 mill. kroner, mot 1 870 mill. kroner i 2016.
Brutto driftsresultat i 2017 er 32 mill. kroner, mens netto driftsresultat er 7 mill. kroner (0,3 %). Rådmannen foreslår investeringer for 1 860 mill. kroner de neste fire årene.

Videre prosess

Rådmannens forslag behandles i Formannskapet 16. november og i Kommunestyret
12. desember. Se fullstendige dokumenter.  

Kontaktperson

Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler, tlf. 416 19 981