Virkeområde

Bestemmelsene i «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.» gjelder for anlegg som er åpent for allmennheten.

Det betyr at anlegg som tilhører helseinstitusjoner, hoteller eller overnattingssteder, kroppspleieinstitutter, fritids- og aktivitetsanlegg, idrettsanlegg, samt anlegg i sameie av flere husholdninger og borettslag dekkes av virkeområdet.

Forskriften gjelder også for badstuer for allmenn bruk som ikke er tilknyttet til badeanlegg eller bassengbad (for eksempel treningssenter).

Virksomhetsleders/eiers ansvar

Eier skal planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte (se forskriften § 4)

Bestemmelser:

  • Badeanlegget skal være utformet slik at ulykker forebygges
  • Anlegget skal ha et forsvarlig innemiljø, sklisikre gulv og underlag
  • Det skal være tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, belysning, merking av fall i bassengdybden og et tilfredsstillende sanitæranlegg
  • Eier skal påse at personellet har nødvendig opplæring
  • Driftsbestemmelsene i forskriften stiller krav til sirkulasjonssystem, overløpsrenner, bunnavløp, utjevningsmuligheter, desinfeksjon, vannkvalitet, analyser og prøvetaking.
  • Eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem, jf. § 4.
  • Eier skal melde fra til kommunen før oppstart og ved endringer

Kommunens ansvar

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med bade- og svømmeanlegg, samt boblebad og badstuer.

Meldeplikt

Meld fra til kommunen ved oppstart og endringer.

Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av anlegget, jf. § 6.

Opplysningsplikt

Opplysninger om helsemessig risiko

Eier av badeanlegg plikter å legge frem opplysninger som er nødvendige for at miljørettet helsevern skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften

Eier skal gi opplysninger om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig risiko, jf. § 5.

Kontakt Miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Regelverk

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v.
Merknader til forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v
Retningslinjer for vannbehandling i offentlige bassengbad  
Forebygging av legionella – veiledning (Folkehelseinstituttet) 

Publikasjoner

Folkehelseinstituttet og NIVA har informasjon og veiledning:

Vannkvalitet og vannbehandling i bade- og svømmeanlegg (NIVA)  
Om badevann (Folkehelseinstituttet)